Stängt för kommentarer

Caponigro Art. Cushing, Maine, USA

Av Sören Lindqvist

Väd­ret har defi­ni­tivt gått över till vin­ter, inget jag direkt öns­kade. Som tur var hölls vägarna rena för det snö­ade och reg­nade till och från under hela vec­kan. Kän­des som hemma med varan­nan dags väder. Del­ta­garna för­dubb­la­des till 10 per­so­ner med olika bak­grund, allt från börs­hand­lare, dok­to­rer, skep­pare på krigs­far­tyg, fas­tig­hets­bran­chen till tur­ne­or­ga­ni­sa­tör för de stora världs­ar­tis­terna i musik. En bro­kig skara med gemen­samt intresse för foto och bild, och som van­ligt en ålders­grupp mel­lan 40 och 70 år. Dis­kus­sio­nerna var under­hål­lande och intres­santa med bild som huvud­ämne och tek­nik i andra hand.

     

Port­fo­lio Preview

Första dagen var med port­fo­lio pre­view “The Jud­ge­ment Day” där alla fick visa sina bil­der och för­klara vad man visade och vart man ville komma. En vik­tig fråga som stän­digt kom upp… “what did you bring to the picture?” är bara vac­kert till­räck­ligt? En av del­ta­garna Chris Alva­nas visade en port­fo­lio med impo­ne­rande iPhone bil­der, det kom att bli myc­ket dis­kus­sio­ner om detta ämne utö­ver exten­ded dyna­mic range eller som det “impo­pu­lärt” kal­las HDR. John Paul Capo­ni­gro som är utbil­dad inom konst och skrift är oer­hört duk­tig på att for­mu­lera sig. JPC gav många råd till respek­tive del­ta­gare för att hitta den väg som pas­sar, även del­ta­garna var med i dis­kus­sio­nerna och uttryckte sina tan­kar och ideér. JPC visade ett kort­spel som heter SET där man för­sö­ker hitta ett “set” av tre kort, varje kort är unikt med fyra teman som färg, sym­bo­ler, skugg­ning och num­mer. Det gäl­ler för spe­la­ren att hitta en gemen­sam näm­nare så fort som möj­ligt, ett rik­tigt bra sätt att träna upp sitt seende.

Påläst och fokuserad

JPC visade hur de stora målarna använ­der kon­tras­ter i både färg­ny­an­ser och färg­mätt­nad utö­ver lumi­nans där vi foto­gra­fer kan nyttja på samma sätt. Utö­ver bild­språk och tek­nik gick vi även ige­nom pre­sen­ta­tions tek­nik och hur gal­leri värl­den ser ut i största all­män­het. Det är en “mon­key busi­ness” som JPC utryc­ker det, han för­sö­ker göra det på egen hand med för­sälj­ning istäl­let för att ha en massa gal­le­ris­ter att “ha koll på”. JPC delade hjärt­ligt med sig av sina affärsi­deér och sitt sätt att arbeta och pla­nera olika pro­jekt och han ser lovande på fram­ti­den, men så är han väl­digt påläst och foku­se­rad, det är ett måste om man ska överleva.

En bra workshop

De två vec­korna har varit läro­rika och intres­santa, träf­fat nya vän­ner och nya kon­tak­ter. Tek­niska nyhe­ter har det inte varit, men intres­sant att se JPC work­flow… sätt att arbeta och även hans sätt att lära ut. JPC med fru Ardu­ina och Char­les (Tech­ni­cal director) är ett suve­ränt team med stor ödmjuk­het och all­tid leende. Jag rekom­men­de­rar varmt deras works­hop för de som fun­de­rar. Frå­gade en av del­ta­garna som har gått de flesta works­hops i USA som jag kän­ner till, han sät­ter JPC som en av de bästa på mark­na­den (tur att jag valde rätt då :))

Nu läm­nar vi kylan med minus­gra­der och snö i Maine och tar oss ner till var­mare bredd­gra­der på runt 28 gra­der. Två flyg­ningar på totalt 4 tim­mar och man befin­ner sig på Miami Beach. Kort­byxor och T–shirt står på schemat :)

© Foto­graf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

Taggat , , , ,