Stängt för kommentarer

Caponigro Art. Cushing, Maine, USA

Av Sören Lindqvist

Väd­ret har defi­ni­tivt gått över till vin­ter, ing­et jag direkt öns­ka­de. Som tur var hölls vägar­na rena för det snö­a­de och reg­na­de till och från under hela vec­kan. Kän­des som hem­ma med varan­nan dags väder. Del­ta­gar­na för­dubb­la­des till 10 per­so­ner med oli­ka bak­grund, allt från börs­hand­la­re, dok­to­rer, skep­pa­re på krigs­far­tyg, fas­tig­hets­bran­chen till tur­ne­or­ga­ni­sa­tör för de sto­ra världs­ar­tis­ter­na i musik. En bro­kig ska­ra med gemen­samt intres­se för foto och bild, och som van­ligt en ålders­grupp mel­lan 40 och 70 år. Dis­kus­sio­ner­na var under­hål­lan­de och intres­san­ta med bild som huvud­äm­ne och tek­nik i and­ra hand.

     

Portfolio Preview

Förs­ta dagen var med port­fo­lio pre­vi­ew “The Jud­ge­ment Day” där alla fick visa sina bil­der och för­kla­ra vad man visa­de och vart man vil­le kom­ma. En vik­tig frå­ga som stän­digt kom upp… “what did you bring to the pictu­re?” är bara vac­kert till­räck­ligt? En av del­ta­gar­na Chris Alva­nas visa­de en port­fo­lio med impo­ne­ran­de iPho­ne bil­der, det kom att bli myc­ket dis­kus­sio­ner om det­ta ämne utö­ver exten­ded dyna­mic range eller som det “impo­pu­lärt” kal­las HDR. John Paul Capo­ni­gro som är utbil­dad inom konst och skrift är oer­hört duk­tig på att for­mu­le­ra sig. JPC gav många råd till respek­ti­ve del­ta­ga­re för att hit­ta den väg som pas­sar, även del­ta­gar­na var med i dis­kus­sio­ner­na och uttryck­te sina tan­kar och ideér. JPC visa­de ett kort­spel som heter SET där man för­sö­ker hit­ta ett “set” av tre kort, var­je kort är unikt med fyra teman som färg, sym­bo­ler, skugg­ning och num­mer. Det gäl­ler för spe­la­ren att hit­ta en gemen­sam näm­na­re så fort som möj­ligt, ett rik­tigt bra sätt att trä­na upp sitt seende.

Påläst och fokuserad

JPC visa­de hur de sto­ra målar­na använ­der kon­tras­ter i både färg­ny­an­ser och färg­mätt­nad utö­ver lumi­nans där vi foto­gra­fer kan nytt­ja på sam­ma sätt. Utö­ver bild­språk och tek­nik gick vi även ige­nom pre­sen­ta­tions tek­nik och hur gal­le­ri värl­den ser ut i störs­ta all­män­het. Det är en “mon­key busi­ness” som JPC utryc­ker det, han för­sö­ker göra det på egen hand med för­sälj­ning istäl­let för att ha en mas­sa gal­le­ris­ter att “ha koll på”. JPC dela­de hjärt­ligt med sig av sina affärsi­deér och sitt sätt att arbe­ta och pla­ne­ra oli­ka pro­jekt och han ser lovan­de på fram­ti­den, men så är han väl­digt påläst och foku­se­rad, det är ett mås­te om man ska överleva.

En bra workshop

De två vec­kor­na har varit läro­ri­ka och intres­san­ta, träf­fat nya vän­ner och nya kon­tak­ter. Tek­nis­ka nyhe­ter har det inte varit, men intres­sant att se JPC work­flow… sätt att arbe­ta och även hans sätt att lära ut. JPC med fru Ardu­i­na och Char­les (Tech­ni­cal director) är ett suve­ränt team med stor ödmjuk­het och all­tid leen­de. Jag rekom­men­de­rar varmt deras works­hop för de som fun­de­rar. Frå­ga­de en av del­ta­gar­na som har gått de fles­ta works­hops i USA som jag kän­ner till, han sät­ter JPC som en av de bäs­ta på mark­na­den (tur att jag val­de rätt då :))

Nu läm­nar vi kylan med minus­gra­der och snö i Mai­ne och tar oss ner till var­ma­re bredd­gra­der på runt 28 gra­der. Två flyg­ning­ar på totalt 4 tim­mar och man befin­ner sig på Mia­mi Beach. Kort­byx­or och T–shirt står på schemat :)

© Foto­graf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

Taggat , , , ,