Stängt för kommentarer

Drawing with Light

Av Sören Lindqvist

Som de flesta vet är att Pho­to­graph som är base­rat från det Gre­kiska “phos” och “graphé” bety­der rita med ljus. När vi nu tagit ste­get in till den digi­tala värl­den så har det bli­vit än mer påtag­ligt vad vi kan göra med en foto­gra­fisk bild. Grän­sen mel­lan foto­gra­fisk bild och mål­ning har sud­dats ut och det är idag mer eller mindre upp till “ska­pa­ren” själv att klassa den som foto­gra­fisk bild eller inte.

Kom­bi­nera exponeringar

Rik­tigt så långt har jag inte gått med nedan­stå­ende bild. Jag har utnytt­jat det bästa lju­set från två tid­rum och kom­bi­ne­rat dem till en, unge­fär som man tidi­gare gjorde med film och vid arki­tek­tur­fo­to­gra­fe­ring där bygg­na­dens inte­ri­ör­be­lys­ning var en del av bil­den. Man var då tvungen att göra en “för­ex­po­ne­ring” i någorlunda skym­nings­ljus på bygg­na­den exte­ri­ört för att sedan invänta mörk­ret och göra en dub­bel­ex­po­ne­ring för belys­ningen inte­ri­ört. Här är tek­ni­ken den samma men omvänt och görs med två expo­ne­rade bil­der i stäl­let. Det här är inget som man lyc­kas med varje gång och det krävs en del för­ar­bete och planering.

Älv­rum­met

Älv­rum­met med Oli­dan i Troll­hät­tan är ett område jag har besökt många gånger både med och utan kamera. Under en period på hös­ten kom­mer solens strå­lar in med en vin­kel som näs­tan ska­par en sve­pande strål­kas­tare över älven in till Oli­dan. Det är ett fan­tas­tiskt ljus och med min bil­didé var det många para­met­rar som skulle stämma in, väder­lek, vind och höst­fär­ger. Bil­den är tagen 2009 under okto­ber månad och jag spen­de­rade 4 kväl­lar på plats innan bil­den änt­li­gen fast­nade som jag hade tänkt. Det här krävde givet­vis ett sta­bilt sta­tiv och en gnutta tåla­mod. Pro­ces­sen var sedan ganska enkel genom att de två bästa expo­ne­ring­arna pla­ce­ra­des som lager i Pho­tos­hop där jag “målade” bort övriga hög­dag­rar i ber­get för att kon­cen­trera det mesta av kvälls­lju­set till älv­björ­ken. Bil­den utan solens inver­kan är pla­ce­rad underst och genom att måla bort hög­da­ger­par­tier i lag­ret ovan­för trä­der bak­grunds­lag­ret fram. Bil­den har mörk­nats ner och gjorts något “kal­lare” i tonen för att få ett mer skym­nings­ljus och “trollsk” känsla mot det varma kvälls­lju­set i älvbjörken.

     

© Foto­graf Sören Lindqvist

Taggat , , , , ,