Stängt för kommentarer

Drawing with Light

Av Sören Lindqvist

Som de fles­ta vet är att Pho­to­graph som är base­rat från det Gre­kis­ka “phos” och “grap­hé” bety­der rita med ljus. När vi nu tagit ste­get in till den digi­ta­la värl­den så har det bli­vit än mer påtag­ligt vad vi kan göra med en foto­gra­fisk bild. Grän­sen mel­lan foto­gra­fisk bild och mål­ning har sud­dats ut och det är idag mer eller mind­re upp till “ska­pa­ren” själv att klas­sa den som foto­gra­fisk bild eller inte.

Kombinera exponeringar

Rik­tigt så långt har jag inte gått med nedan­stå­en­de bild. Jag har utnytt­jat det bäs­ta lju­set från två tid­rum och kom­bi­ne­rat dem till en, unge­fär som man tidi­ga­re gjor­de med film och vid arki­tek­tur­fo­to­gra­fe­ring där bygg­na­dens inte­ri­ör­be­lys­ning var en del av bil­den. Man var då tvung­en att göra en “för­ex­po­ne­ring” i någorlun­da skym­nings­ljus på bygg­na­den exte­ri­ört för att sedan invän­ta mörk­ret och göra en dub­bel­ex­po­ne­ring för belys­ning­en inte­ri­ört. Här är tek­ni­ken den sam­ma men omvänt och görs med två expo­ne­ra­de bil­der i stäl­let. Det här är ing­et som man lyc­kas med var­je gång och det krävs en del för­ar­be­te och planering.

Älvrummet

Älv­rum­met med Oli­dan i Troll­hät­tan är ett områ­de jag har besökt många gång­er både med och utan kame­ra. Under en peri­od på hös­ten kom­mer solens strå­lar in med en vin­kel som näs­tan ska­par en sve­pan­de strål­kas­ta­re över älven in till Oli­dan. Det är ett fan­tas­tiskt ljus och med min bil­didé var det många para­met­rar som skul­le stäm­ma in, väder­lek, vind och höst­fär­ger. Bil­den är tagen 2009 under okto­ber månad och jag spen­de­ra­de 4 kväl­lar på plats innan bil­den änt­li­gen fast­na­de som jag hade tänkt. Det här kräv­de givet­vis ett sta­bilt sta­tiv och en gnut­ta tåla­mod. Pro­ces­sen var sedan gans­ka enkel genom att de två bäs­ta expo­ne­ring­ar­na pla­ce­ra­des som lager i Pho­tos­hop där jag “måla­de” bort övri­ga hög­dag­rar i ber­get för att kon­cen­tre­ra det mesta av kvälls­lju­set till älv­björ­ken. Bil­den utan solens inver­kan är pla­ce­rad underst och genom att måla bort hög­da­ger­par­ti­er i lag­ret ovan­för trä­der bak­grunds­lag­ret fram. Bil­den har mörk­nats ner och gjorts något “kal­la­re” i tonen för att få ett mer skym­nings­ljus och “trollsk” käns­la mot det var­ma kvälls­lju­set i älvbjörken.

     

© Foto­graf Sören Lindqvist

Taggat , , , , ,