Stängt för kommentarer

Galleri Vox, Halden Norge

Av Sören Lindqvist

Näs­tan två tim­mars res­färd från Troll­hät­tan lig­ger Hal­den och Gal­le­ri Vox som var lör­da­gens utflykts­mål. Vi skul­le näm­li­gen beskå­da “Image Eyes” en foto­gra­fisk utställ­ning av Ber­til Björk och Lar­se­ric Fjell­man, två foto­gra­fer och goda vän­ner som ofta stäl­ler ut till­sam­mans. Utställ­ning­en Image Eyes var öppen bara under en kort peri­od, från 10 till 25 juli.

Galleri Vox

Gal­le­ri Vox lig­ger strax nedan­för Fred­riksten där de svens­ka karo­li­ner­na drab­ba­de sam­man med norr­män­nen vid sla­get år 1718. Gal­le­ri­et lig­ger vid en brant kul­ler­stens­be­lagd gata med det pas­san­de nam­net Fest­nings­ga­ta i en gam­mal reno­ve­rad bygg­nad med en under­bart vac­ker blomst­ran­de bak­gård. Tyvärr så får Gal­le­ri Vox söka efter nya loka­ler i höst eftersom fas­tig­he­ten är till salu. Väl inne på bak­går­den möt­tes vi av Lar­se­ric som visa­de oss runt på gal­le­ri­et. Ber­til var tyvärr inte på plats, men han kom inte undan, det blev en prat­stund “hem­ma hos” istäl­let på vägen hem. Det blev en trev­lig avslut­ning på en här­lig dag!Bohusläns skönhet

Ber­til Björk har spe­ci­a­li­se­rat sig på den Bohus­läns­ka natu­ren där den röda gra­ni­ten i hans bil­der dra­pe­ras av både sol­ljus och snö. Ber­til visar att Bohus­län som sägs vara värl­dens vack­ras­te skär­gård har sin skön­het inte bara på som­ma­ren utan vid alla års­ti­der, hans bil­der är rogi­van­de med en måle­risk känsla.

Mer bil­der från Ber­til Björk hit­tar du på www​.bohus​bild​.se

© Foto­graf Ber­til Björk

Fotograf och tecknare

Lar­se­ric Fjell­man som även är teck­na­re var expe­ri­men­tell i sina bil­der där bland annat fri­lägg­ning­ar av Ama­ryl­lis­blad ska­pa­de mänsk­li­ga for­mer som exem­pel­vis “Dan­ci­ng Flo­wers”, Ama­ryl­lis­bla­den såg ut att kun­na få vil­ken skep­nad som helst där bara fan­ta­sin begrän­sa­de. Lar­se­ric visa­de även svart­vi­ta bil­der av hög kva­li­tet. Mer infor­ma­tion om Lar­se­ric hit­tar du på www​.fjell​mans​.se

© Foto­graf Lar­se­ric Fjellman

Taggat , , ,