Stängt för kommentarer

Fotografi måla med ljus

Av Stefan Lindqvist

Nu under hös­ten när duggreg­nen fal­ler tätt och snål­blås­ten viner runt hus­knu­ten är det skönt att få sit­ta ner fram­för en spra­kan­de eld i en öppen spis. Under eld­flam­mor­nas dans i det var­ma lju­set fly­ger tan­kar­na på lax­fis­kets alla hem­lig­he­ter och myter. Vill för­sö­ka åter­speg­la des­sa tan­kar i en bild som jag vill dela med mig. Foto­gra­fi “måla med ljus” får sin san­na betydelse.

Ett mörklagt rum med kame­ran på sta­tiv och lång slutar­tid kräv­des för den­na bild. Arbe­tar både med sto­ra som små fick­lam­por för att måla fram mitt ljus på moti­vet. Med en halv minuts test­ex­po­ne­ring kan man enkelt kon­trol­le­ra om det finns något obe­hö­rigt ljusin­släpp i rum­met, något som jag all­tid bör­jar med vid den­na slags foto­gra­fe­ring. Att bely­sa och hit­ta rätt är inte all­tid det enk­las­te vil­ket inne­bär att det behö­ver göras många oli­ka expo­ne­ring­ar. Där man sedan till­bring­ar fler­ta­let tim­mar fram­för datorskär­men sökan­des efter bil­den som kan vara något att job­ba vida­re med.

Jag får inspi­ra­tion av våra här­li­ga års­ti­der, att det blev ett stil­le­ben av lax­fis­ke har själv­klart med mitt sto­ra fis­ke­in­tres­se att göra, och till de fan­tas­tis­ka fis­ke­min­nen och resor man gjort genom åren.

Stilleben Laxfiske © Fotograf Stefan Lindqvist

© Foto­graf Ste­fan Lindqvist

Taggat