Stängt för kommentarer

Fotografi måla med ljus

Av Stefan Lindqvist

Nu under hös­ten när duggreg­nen fal­ler tätt och snål­blås­ten viner runt hus­knu­ten är det skönt att få sitta ner fram­för en spra­kande eld i en öppen spis. Under eld­flam­mor­nas dans i det varma lju­set fly­ger tan­karna på lax­fis­kets alla hem­lig­he­ter och myter. Vill för­söka åter­spegla dessa tan­kar i en bild som jag vill dela med mig. Foto­grafi “måla med ljus” får sin sanna betydelse.

Ett mörklagt rum med kame­ran på sta­tiv och lång slutar­tid kräv­des för denna bild. Arbe­tar både med stora som små fick­lam­por för att måla fram mitt ljus på moti­vet. Med en halv minuts test­ex­po­ne­ring kan man enkelt kon­trol­lera om det finns något obe­hö­rigt ljusin­släpp i rum­met, något som jag all­tid bör­jar med vid denna slags foto­gra­fe­ring. Att belysa och hitta rätt är inte all­tid det enk­laste vil­ket inne­bär att det behö­ver göras många olika expo­ne­ringar. Där man sedan till­bringar fler­ta­let tim­mar fram­för datorskär­men sökan­des efter bil­den som kan vara något att jobba vidare med.

Jag får inspi­ra­tion av våra här­liga års­ti­der, att det blev ett stil­le­ben av lax­fiske har själv­klart med mitt stora fis­ke­in­tresse att göra, och till de fan­tas­tiska fis­ke­min­nen och resor man gjort genom åren.

Stilleben Laxfiske © Fotograf Stefan Lindqvist© Foto­graf Ste­fan Lindqvist

Taggat