Stängt för kommentarer

Palatset Villa d’Este, Italien

Av Bertil Björk

25 km öster om Rom, högt uppe på en slutt­ning i Sabi­ner­ber­gen, lig­ger den lil­la sta­den Tivo­li. Här bod­de män­ni­skor redan under anti­ken. Den blomst­ra­de sedan fram till och under hela Medel­ti­den. Sta­den het­te då Tibur. Målet för vår resa var inte själ­va sta­den utan det mag­ni­fi­ka palat­set Vil­la d’Este.

Efter 45 minu­ters buss­re­sa från Rom sti­ger vi ur i det cen­tra­la Tivo­li. Vi möts av ett ihär­digt reg­nan­de. Någ­ra ung­do­mar trot­sar reg­net, ackom­pan­je­ra­de av hög­ta­la­re sjung­er de den ita­li­ens­ka natio­nalsång­en. Det är den 18 mars och man firar 150-års­min­net av Ita­li­ens enan­de. En kort pro­me­nad tar oss till entrén till det­ta ståt­li­ga bygg­nads­verk. Kar­di­nal Ippo­li­to II d’Este, son till den famö­sa Lucre­tia Bor­gia, lät under sena­re hal­van av 1500-talet anläg­ga den palats­lik­nan­de bygg­na­den och de sago­li­ka träd­går­dar­na. Vil­la d’Este finns idag med på UNE­SCOs världsarvlista.


Villa d'Este fresk © Bertil Björk

Hänförande Utsikt

När vi pas­se­rat entrén kom­mer vi till en inner­gård omgi­ven av pelar­gång­ar, sta­ty­er och reli­e­fer. Vi fort­sät­ter över går­den och kom­mer ut på bal­kong­er­na. Där­i­från har vi en hän­fö­ran­de utsikt inte bara över den i ter­ras­ser anlag­da träd­går­den utan även över omgiv­ning­ar­na utan­för själ­va träd­går­den. Reg­net över­går i sku­rar och vi beslu­tar oss för att bör­ja vår rund­vand­ring i träd­går­den. Det är omöj­ligt att ge en full­stän­dig beskriv­ning i ord och bild av den­na ska­pel­se, den mås­te upp­le­vas på plats. Eftersom vi kom­mer hit i mit­ten av mars, får vi inte vara med om den fan­tas­tis­ka blom­ning­en, inte hel­ler är de hund­ra­tals fon­tä­ner­na igång. Vi får nöja oss med pin­jer, cypres­ser och statyer.

Utsikt mot Tivoli från Villa d'Este © Bertil Björk

© Foto­graf Ber­til Björk

Besök under Lågsäsong

Tid­punk­ten för vårt besök kan tyc­kas illa vald, för­de­len är att vi slip­per träng­as med de hund­ra­tals besö­ka­re, som kom­mer hit var­je dag under hög­sä­song. Reg­net till­tar igen och vi fort­sät­ter vår sight­see­ing inom­hus. Palat­sets inte­ri­ör är väl så impo­ne­ran­de som träd­går­dar­na. Rum­men i Kar­di­nal d’Estes pri­va­ta våning är rikt utsmyc­ka­de. De välv­da taken och väg­gar­na är täck­ta av alle­go­ris­ka fresker.

Kom­mer du till Rom upp­ma­nar jag dig att läg­ga en dag i Tivo­li. Någ­ra kilo­me­ter när­ma­re Rom lig­ger Vil­la Hadri­a­nus, som du besö­ker på till­ba­ka­vä­gen. Det gör vi, men det är en annan historia.

Villa d'Este terasser och trädgården © Bertil Björk

© Foto­graf Ber­til Björk

Taggat , ,