Stängt för kommentarer

Palatset Villa d’Este, Italien

Av Bertil Björk

25 km öster om Rom, högt uppe på en slutt­ning i Sabi­ner­ber­gen, lig­ger den lilla sta­den Tivoli. Här bodde män­ni­skor redan under anti­ken. Den blomst­rade sedan fram till och under hela Medel­ti­den. Sta­den hette då Tibur. Målet för vår resa var inte själva sta­den utan det mag­ni­fika palat­set Villa d’Este.

Efter 45 minu­ters buss­resa från Rom sti­ger vi ur i det cen­trala Tivoli. Vi möts av ett ihär­digt reg­nande. Några ung­do­mar trot­sar reg­net, ackom­pan­je­rade av hög­ta­lare sjunger de den ita­li­enska natio­nalsången. Det är den 18 mars och man firar 150-​​årsminnet av Ita­li­ens enande. En kort pro­me­nad tar oss till entrén till detta ståt­liga bygg­nads­verk. Kar­di­nal Ippo­lito II d’Este, son till den famösa Lucre­tia Bor­gia, lät under senare hal­van av 1500-​​talet anlägga den palats­lik­nande bygg­na­den och de sago­lika träd­går­darna. Villa d’Este finns idag med på UNE­SCOs världsarvlista.


Villa d'Este fresk © Bertil Björk

Hän­fö­rande Utsikt

När vi pas­se­rat entrén kom­mer vi till en inner­gård omgi­ven av pelar­gångar, sta­tyer och reli­e­fer. Vi fort­sät­ter över går­den och kom­mer ut på bal­kong­erna. Där­i­från har vi en hän­fö­rande utsikt inte bara över den i ter­ras­ser anlagda träd­går­den utan även över omgiv­ning­arna utan­för själva träd­går­den. Reg­net över­går i sku­rar och vi beslu­tar oss för att börja vår rund­vand­ring i träd­går­den. Det är omöj­ligt att ge en full­stän­dig beskriv­ning i ord och bild av denna ska­pelse, den måste upp­le­vas på plats. Eftersom vi kom­mer hit i mit­ten av mars, får vi inte vara med om den fan­tas­tiska blom­ningen, inte hel­ler är de hund­ra­tals fon­tä­nerna igång. Vi får nöja oss med pin­jer, cypres­ser och statyer.

Utsikt mot Tivoli från Villa d'Este © Bertil Björk© Foto­graf Ber­til Björk

Besök under Lågsäsong

Tid­punk­ten för vårt besök kan tyc­kas illa vald, för­de­len är att vi slip­per trängas med de hund­ra­tals besö­kare, som kom­mer hit varje dag under hög­sä­song. Reg­net till­tar igen och vi fort­sät­ter vår sight­see­ing inom­hus. Palat­sets inte­riör är väl så impo­ne­rande som träd­går­darna. Rum­men i Kar­di­nal d’Estes pri­vata våning är rikt utsmyc­kade. De välvda taken och väg­garna är täckta av alle­go­riska fresker.

Kom­mer du till Rom upp­ma­nar jag dig att lägga en dag i Tivoli. Några kilo­me­ter när­mare Rom lig­ger Villa Hadri­a­nus, som du besö­ker på till­ba­ka­vä­gen. Det gör vi, men det är en annan historia.

Villa d'Este terasser och trädgården © Bertil Björk© Foto­graf Ber­til Björk

Taggat , ,