Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… I

Av Conny Nord

Fönst­ren är redan täck­ta med snö som på gam­la tider när man iso­le­ra­de med bomull inför vin­tern. Blic­kar man ut ser man snön yra runt för fullt, bör­jar inse att snön kom­mer lig­ga kvar… kanske hela vin­tern. Med ömma hän­der och värk i musk­ler som man inte trod­de fanns efter idogt snö­skot­tan­de läser man Con­nys förs­ta resebrev från Spa­ni­en under tiden som radi­o­ny­he­ter­na kav­lar ut “Klass 1 var­ning” och manar befolk­ning­en att stan­na hem­ma. Inte und­ra på att tan­kar­na fly­ger iväg till var­ma­re bredd­gra­der med viss avund på Con­ny och Rose–Marie. De kom verk­li­gen iväg i sista minu­ten där vin­tern stod knac­kan­des bakom dörren…

Peñiscola, Spanien

© Foto­graf Con­ny Nord

Sommarvärme först vid Franska gränsen

Avre­san från Troll­hät­tan blev två dagar för­se­nad. Vin­terns förs­ta snö­fall hind­ra­de vår väg söderut men på fre­dag mor­gon den 12 novem­ber skyn­da­de vi oss iväg. Förs­ta stopp blev på cam­ping­plat­sen i Feh­marn i nor­ra Tyskland. Det hade det reg­nat i fle­ra dagar, det såg ut som en lerå­ker på cam­ping­en. På vägen ner mot Kir­ch­heim var vägar­na tor­ra och 12 gra­der varmt. Som­mar­vär­me och 21 gra­der varmt fick vi först mot frans­ka grän­sen och Mul­house. Vi bestäm­de att åka via Cler­mant Fer­rant och sedan söderut över Central­mas­si­vet ner till Medel­ha­vet. Motor­vä­gen klätt­rar upp till drygt 1100 meter och när vi pas­se­ra­de pas­set var det lätt snö­fall och +2 gra­der. På vägen ner mot Medel­ha­vet och Lon­gu­e­doc Rous­sil­li­on distrik­tet steg tem­pe­ra­tu­ren till 14 gra­der. Över­natt­ning strax norr om Per­pig­nan och där­ef­ter vida­re mot Spa­ni­en och Peñisco­la, drygt 10 mil norr om Valen­cia.

Peñiscola, Spanien

Efter 270 mil på sex dagar

Efter 6 dagars inten­sivt köran­de och 270 mil tog jag änt­li­gen fram kame­ran för förs­ta gång­en på den här resan. Dagen efter vi anlänt till Peñisco­la åkte vi upp till Morel­la, en bergs­by i bergs­ked­jan El Maest­rat. Kors­rid­da­re har huse­rat här en gång i tiden så det fanns en ring­mur runt hela sta­den och en stor borg på top­pen av ber­get. I Peñisco­la lig­ger de histo­ris­ka delar­na väl­digt vac­kert längst ut på en klip­pa med bran­ta stup ner mot havet och sta­den kröns av en borg högst upp på top­pen. Vi till­bring­a­de 3 dagar i områ­det och lyc­ka­des även få med ett besök i Del­ta de l’Ebre där näs­tan hela områ­det lig­ger under vat­ten. Sto­ra ris­od­ling­ar täc­ker områ­det och det vim­lar av sjö­få­gel. Vi såg fla­mingos (utom räck­håll för kame­ran) och även många oli­ka arter av häger, allt från kohä­ger till gråhäger.

Morella, Spanien

Hållplats Calpe

Vi har nu anlänt till Cal­pe med en fågel­sjö mitt i sta­den och den beröm­da klip­pan Il’Fac med mas­sor av mås­få­gel. Igår var det 20 gra­der och blå him­mel när vi satt och fika på efter­mid­da­gen (i kort­byx­or) i en bad­vik strax norr om Calpe…

Taggat ,