Stängt för kommentarer

Längtan till våren och värmen

Av Sören Lindqvist

Vin­tern i all sin ära… men när måna­den mars bör­jar närma sig och man bör­jar bli trött i armarna efter tim­mar av snö­skot­tande i hård mot­vind, då är det inget roligt längre med snö. Idag är man verk­li­gen insnöad, det var till och med svårt att öppna ytter­dör­ren på grund av all snö som sam­lats utan­för. Där­för tyc­ker jag bil­den på båten pas­sar bra in, en båt som vän­tar på bättre tider när kas­tan­je­trä­den står i full blom och den varma vin­den är redo att fylla stor­seg­let. Jag läng­tar till tiden med “nygrönska” och luk­ten av vår där fågel­se­re­na­der avlö­ser varandra i mor­gon­stun­den. Men just nu vill Kung Bore bita sig kvar så länge det går och göra till­va­ron besvärlig.

Arkiv­bil­der Trollhättan

Jag kom­mer då och då lägga in gamla arkiv­bil­der från mina turer runt Troll­hät­tan under tidigt 90–tal. Jag cyk­lade dag­li­gen till arbe­tet där man bör­jade redan 05:30 och det är till stor del där­för jag bör­jade doku­men­tera Troll­hät­tan. Det var så många fan­tas­tiska resor till arbe­tet där man cyk­lade utef­ter kana­len innan tup­pen hun­nit vakna. Kame­ran bör­jade komma med på resorna och man gick upp en timme tidi­gare för att hinna med att foto­gra­fera. Cykeln var ett per­fekt färd­me­del där sta­ti­vet satt på paket­hål­la­ren och kame­ran i ryggsäc­ken till­sam­mans med mat­lå­dan. I stort sett alla bil­der är tagna inom 10 till 20 minu­ters cykelav­stånd från hem­met… Troll­hät­tan är fantastiskt!

© Foto­graf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

© Foto­graf Sören Lindqvist

Taggat , ,