Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… II

Av Conny Nord

Calpe har vi nu varit i näs­tan två vec­kor. Det bör­jade med under­bart väder men kylan den spred sig allt mer söderut och det blev kal­lare för varje dag, det ver­kar dock som vär­men är på väg till­baka. I nästa vecka har det lovats sol och 20 gra­ders värme. I den lilla sjön mitt i Calpe är det som van­ligt myc­ket fågel som Ålekrå­kor, Häger, Fla­mingos och ankor. Jag har varit nere vid sjön några gånger och fått en del bil­der men Häg­rarna är extremt skygga. De går inte att komma så nära att det går att få en vet­tig bild. Fla­mingos är ett trött släkte som mesta­dels står på ett ben och har huvu­det instuc­ket under vingen hela dagarna. Har man tur är det någon som stäl­ler till med lite bråk så det blir lite rörelse i flocken.


Flamingos Calpe Alicante © Fotograf Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Penyal d’Ifach utkan­ten av Calpe

Penyal d’Ifach är en klippa pre­cis i utkan­ten av Calpe som är natur­skyd­dad. Det är ganska lätt att ta sig halv­vägs upp på klip­pan innan sti­gen slu­tar med en kol­svart tun­nel som går rakt ige­nom till andra sidan. Det blev några bil­der på en Sill­trut som var full­stän­digt orädd, men på två meters avstånd bör­jade Sill­tru­ten backa lika myc­ket som jag klev framåt. Sill­tru­ten är en flytt­få­gel pre­cis som vi, så den kanske kände en viss gemenskap.

Penyal d’Ifach Alicante © Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Guda­lest grun­dad av Morerna

Guda­lest på drygt 500 meters höjd är ett popu­lärt utflykts­mål 30 km in i lan­det. De gamla delarna av sta­den lig­ger på en klippa och för att ta sig dit måste man gå genom en tun­nel. Sta­den är grun­dad av Morerna som bör­jade odla i områ­det och anlade ter­ras­ser längs bergs­si­dorna, bön­derna idag använ­der fort­fa­rande dessa teras­ser. Vi var och besökte en fotout­ställ­ning på Casa de Cul­tura anord­nad av Fotoclub Ifach. Det var en bra utställ­ning inne­hål­lan­des tra­di­tio­nella land­skaps­bil­der till mer abstrakta bil­der gjorda med stor fantasi.

Nya rese­mål i nästa brev

En vindby blåste iväg min foto­hatt ner i Medel­ha­vet, den är för­mod­li­gen på väg till Ibiza. Jag får hop­pas att inspi­ra­tio­nen inte för­svann med hat­ten! Nästa resebrev kom­mer från syd­östra hör­net av Spa­nien i ett område som är Euro­pas enda öken, i Par­que Natu­ral de Cabo de Gata. För­hopp­nings­vis lite regn och myc­ket sol.

PS. Jag har köpt ny hatt, en blå!

Taggat ,