Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… II

Av Conny Nord

Cal­pe har vi nu varit i näs­tan två vec­kor. Det bör­ja­de med under­bart väder men kylan den spred sig allt mer söderut och det blev kal­la­re för var­je dag, det ver­kar dock som vär­men är på väg till­ba­ka. I näs­ta vec­ka har det lovats sol och 20 gra­ders vär­me. I den lil­la sjön mitt i Cal­pe är det som van­ligt myc­ket fågel som Ålekrå­kor, Häger, Fla­mingos och ankor. Jag har varit nere vid sjön någ­ra gång­er och fått en del bil­der men Häg­rar­na är extremt skyg­ga. De går inte att kom­ma så nära att det går att få en vet­tig bild. Fla­mingos är ett trött släk­te som mesta­dels står på ett ben och har huvu­det instuc­ket under ving­en hela dagar­na. Har man tur är det någon som stäl­ler till med lite bråk så det blir lite rörel­se i flocken.


Flamingos Calpe Alicante © Fotograf Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Penyal d’Ifach utkanten av Calpe

Peny­al d’Ifach är en klip­pa pre­cis i utkan­ten av Cal­pe som är natur­skyd­dad. Det är gans­ka lätt att ta sig halv­vägs upp på klip­pan innan sti­gen slu­tar med en kol­svart tun­nel som går rakt ige­nom till and­ra sidan. Det blev någ­ra bil­der på en Sill­trut som var full­stän­digt orädd, men på två meters avstånd bör­ja­de Sill­tru­ten bac­ka lika myc­ket som jag klev fram­åt. Sill­tru­ten är en flytt­få­gel pre­cis som vi, så den kanske kän­de en viss gemenskap.

Penyal d’Ifach Alicante © Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Gudalest grundad av Morerna

Guda­lest på drygt 500 meters höjd är ett popu­lärt utflykts­mål 30 km in i lan­det. De gam­la delar­na av sta­den lig­ger på en klip­pa och för att ta sig dit mås­te man gå genom en tun­nel. Sta­den är grun­dad av Morer­na som bör­ja­de odla i områ­det och anla­de ter­ras­ser längs bergs­si­dor­na, bön­der­na idag använ­der fort­fa­ran­de des­sa teras­ser. Vi var och besök­te en fotout­ställ­ning på Casa de Cul­tura anord­nad av Fotoclub Ifach. Det var en bra utställ­ning inne­hål­lan­des tra­di­tio­nel­la land­skaps­bil­der till mer abstrak­ta bil­der gjor­da med stor fantasi.

Nya resemål i nästa brev

En vind­by blås­te iväg min foto­hatt ner i Medel­ha­vet, den är för­mod­li­gen på väg till Ibi­za. Jag får hop­pas att inspi­ra­tio­nen inte för­svann med hat­ten! Näs­ta resebrev kom­mer från syd­öst­ra hör­net av Spa­ni­en i ett områ­de som är Euro­pas enda öken, i Par­que Natu­ral de Cabo de Gata. För­hopp­nings­vis lite regn och myc­ket sol.

PS. Jag har köpt ny hatt, en blå!

Taggat ,