Stängt för kommentarer

Acadia National Park, Maine, USA

Av Sören Lindqvist

Roadstop Arcadia National Park

© Foto­graf Sören Lindqvist

Så här såg det tyvär ut på de fles­ta park­vä­gar (Park Lou­pe Road). Kom­mer man under låg­sä­song och på vin­ter­tid är ris­ken stor. Det här inne­bar att man inte kun­de “reka” par­ken som man öns­kat med bil innan man bör­jar knal­la runt på intres­san­ta stäl­len. De fles­ta vägar in till par­ken var avstäng­da på det här viset.

Påminner lite om den Bohusländska kusten

Det blev att använ­da de två och tras­ka runt så gott det gick. Aca­dia har en fan­tas­tisk kust­rem­sa påmin­ner om den bohus­läns­ka kus­ten med sin röda gra­nit fast här inte i den mju­ka for­men utan mer i klipp­block. Jag är inte en “vis­ta” foto­graf om inte lju­set är spek­ta­ku­lärt så någon över­blicks­bild blev det inte.

Väd­ret var grå­mu­let och blå­sigt inte direkt för­tju­san­de, jag hade inga spe­ci­el­la för­vänt­ning­ar eller bil­didéer utan gick mest runt för att se om något fast­na­de av intres­se. Jag har svårt att gå runt på “måfå” utan en bil­didé vad som ska göras. Jag behö­ver någ­ra dagar i ett områ­det för att “kän­na av” innan det kan bli något av vär­de spe­ci­ellt om man är väl­digt själv­kri­tisk. Stor­for­mat­stän­ket lig­ger i bak­hu­vu­det och att “sprut­lac­ke­ra” har ald­rig varit min grej. Väder­rap­por­ten tala­de om ett snöo­vä­der var inkom­man­de under efter­mid­da­gen och vid 3–tiden bör­ja­de det kom­ma ner en och annan snö­flinga. Vid den här tiden bör­ja­de det ock­så skym­ma, det var dags att ta sig till bilen för två tim­mars bil­färd till­ba­ka till Rock­land.

Snöovädret rullar in över natten

Tan­ken var att stan­na över nat­ten i den lil­la byn Bar Habour som lig­ger mer eller mind­re i par­ken men väd­ret gjor­de att jag änd­ra­de mig. Vil­le inte fast­na här och hel­ler inte köra på snö­i­ga vägar med som­mar­däck, om det går att und­vi­ka. Väl i Rock­land sat­tes kloc­kan på väck­ning 04:00 sön­dag mor­gon för even­tu­ellt köra upp till Aca­dia igen. Tidig mor­gon gäs­pan­des med söm­ni­ga ögon glut­ta­de man lite på gar­di­nen ut genom fönst­ret och se där… full snö­storm!!! Det var inga stör­re pro­blem att kry­pa ner i säng­en igen kan jag säga ;). Bil­der­na nedan repre­sen­te­rar inte Aca­dia Natio­nal Park näm­värt men det var någ­ra stopp som gav klick i kame­ran under en fyra tim­mars utflykt utef­ter kustbandet.

Detaljer Acadia National Park

© Foto­graf Sören Lindqvist

Bergsformationer Acadia National Park

© Foto­graf Sören Lindqvist

Kust Acadia National Park

© Foto­graf Sören Lindqvist

Taggat , ,