Stängt för kommentarer

Acadia National Park, Maine, USA

Av Sören Lindqvist

Roadstop Arcadia National Park© Foto­graf Sören Lindqvist

Så här såg det tyvär ut på de flesta park­vä­gar (Park Loupe Road). Kom­mer man under låg­sä­song och på vin­ter­tid är ris­ken stor. Det här inne­bar att man inte kunde “reka” par­ken som man öns­kat med bil innan man bör­jar knalla runt på intres­santa stäl­len. De flesta vägar in till par­ken var avstängda på det här viset.

Påmin­ner lite om den Bohus­ländska kusten

Det blev att använda de två och traska runt så gott det gick. Aca­dia har en fan­tas­tisk kust­remsa påmin­ner om den bohus­länska kus­ten med sin röda gra­nit fast här inte i den mjuka for­men utan mer i klipp­block. Jag är inte en “vista” foto­graf om inte lju­set är spek­ta­ku­lärt så någon över­blicks­bild blev det inte.

Väd­ret var grå­mu­let och blå­sigt inte direkt för­tju­sande, jag hade inga spe­ci­ella för­vänt­ningar eller bil­didéer utan gick mest runt för att se om något fast­nade av intresse. Jag har svårt att gå runt på “måfå” utan en bil­didé vad som ska göras. Jag behö­ver några dagar i ett områ­det för att “känna av” innan det kan bli något av värde spe­ci­ellt om man är väl­digt själv­kri­tisk. Stor­for­mat­stän­ket lig­ger i bak­hu­vu­det och att “sprut­lac­kera” har ald­rig varit min grej. Väder­rap­por­ten talade om ett snöo­vä­der var inkom­mande under efter­mid­da­gen och vid 3–tiden bör­jade det komma ner en och annan snö­flinga. Vid den här tiden bör­jade det också skymma, det var dags att ta sig till bilen för två tim­mars bil­färd till­baka till Rock­land.

Snöo­väd­ret rul­lar in över natten

Tan­ken var att stanna över nat­ten i den lilla byn Bar Habour som lig­ger mer eller mindre i par­ken men väd­ret gjorde att jag änd­rade mig. Ville inte fastna här och hel­ler inte köra på snö­iga vägar med som­mar­däck, om det går att und­vika. Väl i Rock­land sat­tes kloc­kan på väck­ning 04:00 sön­dag mor­gon för even­tu­ellt köra upp till Aca­dia igen. Tidig mor­gon gäs­pan­des med söm­niga ögon glut­tade man lite på gar­di­nen ut genom fönst­ret och se där… full snö­storm!!! Det var inga större pro­blem att krypa ner i sängen igen kan jag säga ;). Bil­derna nedan repre­sen­te­rar inte Aca­dia Natio­nal Park näm­värt men det var några stopp som gav klick i kame­ran under en fyra tim­mars utflykt utef­ter kustbandet.

Detaljer Acadia National Park© Foto­graf Sören Lindqvist

Bergsformationer Acadia National Park© Foto­graf Sören Lindqvist

Kust Acadia National Park© Foto­graf Sören Lindqvist

Taggat , ,