Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… IV

Av Conny Nord

Vi är till­ba­ka i Motril efter jul­fi­ran­de och snö­skott­ning i Troll­hät­tan. Väd­ret har varit bra med ett hög­tryck som pla­ce­rat sig i söd­ra Spa­ni­en. Man­del­trä­den har redan bör­jat blom­ma uppe i ber­gen drygt två vec­kor tidi­ga­re än nor­malt. Vi har varit uppe i Sier­ra de la Contra­vi­e­sa, en bergsklack på 700 till 1200 meters höjd strax söder om Sier­ra Nevada.


Sierra de la Contraviesa © Conny Nord

Mandelträden i full blom

Nu är det verk­li­gen vår, fåg­lar sjung­er och hum­lor sur­rar runt man­del­trä­den. Det luk­tar honung från blom­mor­na som get­ter­na gil­lar att mum­sa på… fast de inte får. Det här är ett av de häf­ti­gas­te natur­om­rå­den jag besökt, spe­ci­ellt nu med man­del­trä­den i full blom. Ber­gen är väl­digt dra­ma­tis­ka där de bran­ta bergs­si­dor­na är kläd­da med man­del­träd, oliv­träd och vin­stoc­kar som ska­par sago­li­ka vyer. Små vita bergs­by­ar klätt­rar längs bergs­si­dor­na och bäc­kar och flo­der från Sier­ra Neva­da (“den snö­kläd­da bergs­ked­jan”) rin­ner ner i dalar­na. Vatt­net sam­las i dal­gång­en Alpu­jar­ras söder om Sier­ra Neva­da och fort­sät­ter ner till en stor för­däm­ning 25 kilo­me­ter norr om Motril.

Alpujarras © Conny Nord

Sierra de las Guájaras

Det finns många över­giv­na hus och rui­ner som är väl­digt foto­gra­fis­ka. Jag tog någ­ra bil­der i en över­gi­ven cor­tijo (bond­gård) uppe i bergs­mas­si­vet Sier­ra de las Guá­ja­ras. Väd­ret var väx­lan­de den här dagen med regnsku­rar och sol om vartan­nat. Det är ett spän­nan­de väder och bil­der­na blir bra om man är på rätt plats. Ibe­ris­ka sten­boc­kar som är betyd­ligt mind­re än sten­boc­kar­na i Alper­na ser man rätt ofta och de finns för det mesta nere vid kusten.

Cortijo Andalusien © Fotograf Conny Nord

Sierra del Chaparral

Vi har fort­fa­ran­de många utflykts­mål på agen­dan, det finns en del bergs­by­ar som ska besö­kas och vi har inte varit uppe i Sier­ra del Cha­par­ral. Sier­ra Neva­das högs­ta topp Mul­hacén, är näs­tan 3500 meter och just nu är snödju­pet drygt 4 meter så vi får se hur högt upp vi kan kom­ma med sommardäck.

Has­ta la Vis­ta från ett soligt och varmt Andalucia!

Sierra de la Contraviesa © Fotograf Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Taggat ,