Stängt för kommentarer

Skärpning i Camera Raw och Lightroom… IV

Av Conny Nord

Bättre skärpa vill väl alla få på sina bil­der. Börja med rätt skärp­nings­me­tod från bör­jan och allt blir så myc­ket enklare. Det är vik­tigt att skär­pan inte bara sit­ter i bil­den utan även hos använ­da­ren ;) Det här är det sista inläg­get om Cap­ture Shar­pen innan vi går vidare med Cre­a­tive Shar­pen som är en helt annan skärp­nings­me­tod och inte fullt så auto­ma­ti­se­rad som Cap­ture Sharpen.


Begränsa skär­pan med Masking

Vi bör­jar med en LF–bild, den har mjuka ytor med få detal­jer och krä­ver en annan metod av skärp­ning. Som van­ligt bör­jar vi med Radius som har ställts in på 1,3. Vär­det bör vara någon­stans mel­lan 1,1 och 1,5 (obe­ro­ende av kame­ra­märke eller optik). Mäng­den (Amount) skärp­ning ställ­des på 66. Mäng­den skärp­ning är bero­ende av kame­ra­märke och optik (bil­den tagen med en Canon 40D och 1785mm optik). Detail bru­kar stäl­las lite lägre på LF–bilder för att und­vika halos (på grund av att Radius är inställt på ett högre värde). Masking har ställts på 60 för att und­vika skärp­ning i de mjuka—jämna par­ti­erna av bil­den. Det syns tyd­ligt i masken (svart­vita bil­den) att skärp­ning bara sker i områ­den där skill­na­den i kon­trast är till­räck­ligt stor. Notera att full skärp­ning sker i bergs­kan­ten mot him­mel och mindre skärp­ning i moln­struk­tu­ren där kon­tras­ten är sämre. Om du för muspe­ka­ren över färg­bil­den nedan kan du se skill­na­den på vad skärp­ningen gör.

Mel­lan HF– och LF-​​bilder ham­nar MF-​​bilder

För MF–bilder bör Radius vara mel­lan 0,8 och 1,0 (här har vi ställt in 0,9). I för­grun­den av bil­den finns fina detal­jer men ber­get och him­mel behö­ver lite större radius så det blir en kom­pro­miss mel­lan för– och bak­grund. Mäng­den skärp­ning (Amount) på 55 till­sam­mans med Detail44 var vad som behöv­des, nu är bil­den till­freds­stäl­lande skarp (Canon 5D Mark II och 24105mm ƒ4 optik). Masking pla­ce­ra­des på värde 20 för att begränsa skärp­ningen i mol­nen och djupa skugg­par­tier. Bru­set i skugg­par­ti­erna är all­tid högre och skärp­ning fram­hä­ver bru­set tyd­li­gare, vil­ket inte är önsk­värt. Om du för muspe­ka­ren över färg­bil­den nedan kan du se skill­na­den på vad skärp­ningen gör.

Kon­troll på skärpan

Värl­den är kom­pli­ce­rad så det är inte all­tid moti­ven är så enkla att man kan pla­cera dem i någon av de tre typer som beskri­vits. Har du till­gång till både Lightroom och Pho­tos­hop så går det att skärpa delar av bil­den med olika inställ­ningar. I nedan­stå­ende bild behövs HF skärp­ning i för­grun­den och LF skärp­ning i bakgrunden.

Öppna som Smart Object från Lightroom. Klicka på Photo → Edit In och sedan Open as Smart Object in Photoshop.

Skärpa med Smart Object

Bil­den öpp­nas i Pho­tos­hop som Smart Object vil­ket visas med den lilla extra iko­nen i lag­ret. Högerk­licka på lag­ret i den delen som är mar­ke­rad med rött i den vänstra exem­pel­bil­den. I menyn välj New Smart Object via Copy. Nu har du fått två lager som ger dig möj­lig­he­ten att skärpa på olika sätt. För­de­len med Smart Object är att det går att hoppa mel­lan Pho­tos­hop och Camera Raw hur många gånger som helst för att fin­justera inställ­ning­arna och utan att bil­den degra­de­ras. För att öppna bil­den i Camera Raw, dub­bel­klicka på något av lag­ren i den del som är mar­ke­rad med rött i den högra exempelbilden.

Skärp­ning med Presets

När bil­den är öppen i Camera Raw, går du in i fli­ken Detail och stäl­ler in de vär­den som behövs för en HF–bild. Där­ef­ter klicka på OK och bil­den är till­baka i Pho­tos­hop, nu skärpt som HF–bild. Gör nu samma sak med det andra lag­ret, men den här gången ska bil­den skär­pas som en LF–bild.

Är du smart ska­par du Pre­sets så går det här momen­ten väl­digt snabbt!


Måla in skärpan

Nu är båda lag­ren skärpta men på olika sätt. Nu skall de två lag­ren mixas så att bak­grun­den får LF–skärpning och för­grun­den HF–skärpning. Mar­kera det övre lag­ret och klicka på den lilla iko­nen Add Layer Mask längst ner i lager­me­nyn mar­ke­rad med rött i den vänstra bil­den. Mar­kera lager­mas­ken, mar­ke­rad med rött i den högra bil­den, använd sedan Brush tool för att måla in med svart de par­tier i bil­den som ska vara HF–skärpta. Vi har nu fått det bästa av två värl­dar, bak­grun­den är LF–skärpt och för­grun­den HF–skärpt. Det kan vara svårt att se skill­nad på de olika inställ­ning­arna men kom ihåg att bil­den ska skär­pas minst en gång till. För att slut­re­sul­ta­tet med Out­put Shar­pen ska bli bra är det vik­tigt att Cap­ture Shar­pen har gjorts på ett vet­tigt sätt.

Förin­ställ­ningar på skärpa

I Camera Raw 6,1 under fli­ken Pre­set finns tre förin­ställ­ningar för skärp­ning, Por­trätt, Land­skap och Detalj­rika repre­sen­te­rande (LF–, MF– och HF–bilder). De kan vara en bra start­punkt men är ett medel­värde för att passa till många kamera—optik kom­bi­na­tio­ner och behö­ver i de flesta fall juste­ras för att opti­mera skärp­ningen. Cap­ture Shar­pen är en grundskärp­ning som spa­ras i meta­da­ta­fi­len och kan änd­ras i ett senare läge utan att bil­den för­säm­ras. Kom ihåg att Raw filen all­tid är intakt, det är i meta­data som instruk­tio­nerna finns hur Raw filen ska behandlas.

Se nästa inlägg om skärp­ning (kre­a­tiv skärp­ning Lightroom och Photoshop)

Taggat ,