Stängt för kommentarer

Skärpning i Camera Raw och Lightroom… IV

Av Conny Nord

Bätt­re skär­pa vill väl alla få på sina bil­der. Bör­ja med rätt skärp­nings­me­tod från bör­jan och allt blir så myc­ket enkla­re. Det är vik­tigt att skär­pan inte bara sit­ter i bil­den utan även hos använ­da­ren ;) Det här är det sista inläg­get om Cap­tu­re Shar­pen innan vi går vida­re med Cre­a­ti­ve Shar­pen som är en helt annan skärp­nings­me­tod och inte fullt så auto­ma­ti­se­rad som Cap­tu­re Sharpen.


Begränsa skärpan med Masking

Vi bör­jar med en LF–bild, den har mju­ka ytor med få detal­jer och krä­ver en annan metod av skärp­ning. Som van­ligt bör­jar vi med Radi­us som har ställts in på 1,3. Vär­det bör vara någon­stans mel­lan 1,1 och 1,5 (obe­ro­en­de av kame­ra­mär­ke eller optik). Mäng­den (Amount) skärp­ning ställ­des på 66. Mäng­den skärp­ning är bero­en­de av kame­ra­mär­ke och optik (bil­den tagen med en Canon 40D och 1785mm optik). Detail bru­kar stäl­las lite läg­re på LF–bilder för att und­vi­ka halos (på grund av att Radi­us är inställt på ett hög­re vär­de). Masking har ställts på 60 för att und­vi­ka skärp­ning i de mjuka—jämna par­ti­er­na av bil­den. Det syns tyd­ligt i masken (svart­vi­ta bil­den) att skärp­ning bara sker i områ­den där skill­na­den i kon­trast är till­räck­ligt stor. Note­ra att full skärp­ning sker i bergs­kan­ten mot him­mel och mind­re skärp­ning i moln­struk­tu­ren där kon­tras­ten är säm­re. Om du för muspe­ka­ren över färg­bil­den nedan kan du se skill­na­den på vad skärp­ning­en gör.

Mellan HF- och LF-bilder hamnar MF-bilder

För MF–bilder bör Radi­us vara mel­lan 0,8 och 1,0 (här har vi ställt in 0,9). I för­grun­den av bil­den finns fina detal­jer men ber­get och him­mel behö­ver lite stör­re radi­us så det blir en kom­pro­miss mel­lan för- och bak­grund. Mäng­den skärp­ning (Amount) på 55 till­sam­mans med Detail44 var vad som behöv­des, nu är bil­den till­freds­stäl­lan­de skarp (Canon 5D Mark II och 24105mm ƒ4 optik). Masking pla­ce­ra­des på vär­de 20 för att begrän­sa skärp­ning­en i mol­nen och dju­pa skugg­par­ti­er. Bru­set i skugg­par­ti­er­na är all­tid hög­re och skärp­ning fram­hä­ver bru­set tyd­li­ga­re, vil­ket inte är önsk­värt. Om du för muspe­ka­ren över färg­bil­den nedan kan du se skill­na­den på vad skärp­ning­en gör.

Kontroll på skärpan

Värl­den är kom­pli­ce­rad så det är inte all­tid moti­ven är så enk­la att man kan pla­ce­ra dem i någon av de tre typer som beskri­vits. Har du till­gång till både Lightroom och Pho­tos­hop så går det att skär­pa delar av bil­den med oli­ka inställ­ning­ar. I nedan­stå­en­de bild behövs HF skärp­ning i för­grun­den och LF skärp­ning i bakgrunden.

Öpp­na som Smart Object från Lightroom. Klic­ka på Pho­to → Edit In och sedan Open as Smart Object in Photoshop.

Skärpa med Smart Object

Bil­den öpp­nas i Pho­tos­hop som Smart Object vil­ket visas med den lil­la extra iko­nen i lag­ret. Högerk­lic­ka på lag­ret i den delen som är mar­ke­rad med rött i den vänst­ra exem­pel­bil­den. I menyn välj New Smart Object via Copy. Nu har du fått två lager som ger dig möj­lig­he­ten att skär­pa på oli­ka sätt. För­de­len med Smart Object är att det går att hop­pa mel­lan Pho­tos­hop och Came­ra Raw hur många gång­er som helst för att fin­juste­ra inställ­ning­ar­na och utan att bil­den degra­de­ras. För att öpp­na bil­den i Came­ra Raw, dub­bel­klic­ka på något av lag­ren i den del som är mar­ke­rad med rött i den hög­ra exempelbilden.

Skärpning med Presets

När bil­den är öppen i Came­ra Raw, går du in i fli­ken Detail och stäl­ler in de vär­den som behövs för en HF–bild. Där­ef­ter klic­ka på OK och bil­den är till­ba­ka i Pho­tos­hop, nu skärpt som HF–bild. Gör nu sam­ma sak med det and­ra lag­ret, men den här gång­en ska bil­den skär­pas som en LF–bild.

Är du smart ska­par du Pre­sets så går det här momen­ten väl­digt snabbt!


Måla in skärpan

Nu är båda lag­ren skärp­ta men på oli­ka sätt. Nu skall de två lag­ren mix­as så att bak­grun­den får LF–skärpning och för­grun­den HF–skärpning. Mar­ke­ra det övre lag­ret och klic­ka på den lil­la iko­nen Add Lay­er Mask längst ner i lager­me­nyn mar­ke­rad med rött i den vänst­ra bil­den. Mar­ke­ra lager­mas­ken, mar­ke­rad med rött i den hög­ra bil­den, använd sedan Brush tool för att måla in med svart de par­ti­er i bil­den som ska vara HF–skärpta. Vi har nu fått det bäs­ta av två värl­dar, bak­grun­den är LF–skärpt och för­grun­den HF–skärpt. Det kan vara svårt att se skill­nad på de oli­ka inställ­ning­ar­na men kom ihåg att bil­den ska skär­pas minst en gång till. För att slut­re­sul­ta­tet med Out­put Shar­pen ska bli bra är det vik­tigt att Cap­tu­re Shar­pen har gjorts på ett vet­tigt sätt.

Förinställningar på skärpa

I Came­ra Raw 6,1 under fli­ken Pre­set finns tre förin­ställ­ning­ar för skärp­ning, Por­trätt, Land­skap och Detalj­ri­ka repre­sen­te­ran­de (LF–, MF– och HF–bilder). De kan vara en bra start­punkt men är ett medel­vär­de för att pas­sa till många kamera—optik kom­bi­na­tio­ner och behö­ver i de fles­ta fall juste­ras för att opti­me­ra skärp­ning­en. Cap­tu­re Shar­pen är en grundskärp­ning som spa­ras i meta­da­ta­fi­len och kan änd­ras i ett sena­re läge utan att bil­den för­säm­ras. Kom ihåg att Raw filen all­tid är intakt, det är i meta­da­ta som instruk­tio­ner­na finns hur Raw filen ska behandlas.

Se näs­ta inlägg om skärp­ning (kre­a­tiv skärp­ning Lightroom och Photoshop)

Taggat ,