Stängt för kommentarer

Workshop i Maine, USA

Av Sören Lindqvist

Novem­ber 30 till Decem­ber 11 befin­ner jag mig i Maine USA och går works­hop hos John Paul Capo­ni­gro son till den än mer berömda foto­gra­fen Paul Capo­ni­gro. En av orsa­kerna till att jag går kurs hos JPC är för att han använ­der en tek­nik som han kal­lar Image Sculp­ting sna­rare än Image Making. JPC är mer inrik­tad på färg­ny­an­sers real­tio­ner till varandra och dess inne­börd att skapa dimen­sion och dyna­mik i bild med hjälp av de olika verk­ty­gen som finns i Pho­tos­hop. Vi har dis­ku­te­rat color­me­mory, push and pull tek­nik genom mät­tade färg­ny­an­ser, kallt och varmt, ljust och mörkt.

     

Memo­ri­sera en färgton

En intres­sant test var att för­söka memo­ri­sera en grön nyans som visa­des i två minu­ter och sedan för­söka åter­skapa den. Några utav oss var mer åt det ljusa hål­let, en del var mer varma och en del mer åt det kalla hål­let. Vad är orsa­ken till det… Kul­tu­rellt? Per­son­ligt? Vad är det som gör att vi ser så olika på en färg­ny­ans?…… det visar också på hur dåliga vi är på att memo­ri­sera färg­ny­an­ser. Frå­gan blir då vad som är kor­rekta färg­ny­an­ser när vi ens inte kan åter­skapa en färg­ton efter två minu­ters betrak­tande. Det blir istäl­let en per­son­lig tolk­ning om vad som “känns” kor­rekt och som då bevi­ser­li­gen blir annorlunda beronde på vem som gör tolk­ningen. Du kan lyssna på vad JPC har att säga om det här…

Inspi­ra­tion och erfarenheter

Utö­ver att gå på works­hop hos JPC är att få träffa lika­sin­nade, byta erfa­ren­he­ter få inspi­ra­tion och njuta av till­va­ron. Man blir varmt väl­kom­men och kän­ner sig som en i famil­jen. JPC stu­dio är hemma hos vil­ket gör att man får en liten inblick i hans värld och hur han lever. JPC är väl­digt öppen och berät­tar hur det är att driva det affärs­mäs­sigt och alla besvär­lig­he­ter som finns på vägen. Fadern Paul Capo­ni­gro som bor all­de­les intill gjorde att man även fick en möj­lig­het att träffa denna per­son­lig­het. En myc­ket sym­pa­tisk herre som inte kom­mer att lämna den ana­loga värl­den. Är för gam­mal för att lära sig något nytt och dess­utom tyc­ker han om att vara i mörk­rum­met som han säger. Paul är fort­fa­rande aktiv med sin foto­gra­fe­ring i och utan­för mörk­rum­met och använ­der fort­fa­rande Kodak Tri–X med sin 5×7 tums stor­for­matska­mera och Ilfords baryt pap­per, spe­ci­ellt varmtonspappret.

Bra dis­kus­sio­ner

Den lilla works­hop­grup­pen på fem per­so­ner var fan­tas­tisk där allt från bild till medi­ta­tion, busi­ness, jou­nar­listik och mil­jöfrå­gor utö­ver Pho­tos­hop kom upp till dis­kus­sion, vi hade också turen att slippa “gnällspi­kar” och “bad dogs” i grup­pen. Enligt JPC ver­kar denna typ av per­so­ner auto­ma­tiskt “sål­las” bort när inne­hål­let inte bara är tek­niskt lagda. På “hem­ma­ort” är det säl­lan per­so­ner i ålders­grup­pen under 30 år som går på works­hops och det ver­kar även stämma i USA.

Nu är det ett break över hel­gen innan nästa kurs drar igång och då pas­sar jag på att besöka Aca­dia Natio­nal Park som lig­ger ca 2 tim­mars bil­färd från Rock­land där jag nu befin­ner mig.

Taggat , , , ,