Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… III

Av Conny Nord

Utan tve­kan har natur­par­ken Cabo de Gata levt upp med råge, till våra för­vänt­ningar. Cabo de Gata lig­ger som en smal remsa längs syd­ost­kus­ten öster om Alme­ria. Regn­mäng­den är så mini­mal i områ­det att det klas­sas som en öken. Cabo de Gata blev natur­park 1987 och utnämn­des av UNESCO som Biosphere Reserv 1997. Då par­ken även sträc­ker sig ett par kilo­me­ter ut i havet är det bara tillå­tet med tra­di­tio­nellt kust­nära fiske i småbåtar.


Vindmölla i Cabo de Gata© Foto­graf Conny Nord

Spa­ni­ens syd­li­gaste spets

Fyren Faro del Cabo de Gata är byggd på Spa­ni­ens syd­li­gaste spets omgi­ven av revet Las Sire­nas och spri­der ut sitt ljus över Medel­ha­vet för pro­vin­sen Alme­ria i Anda­lu­sien. Kus­ten öster om fyren är klip­pig med små insprängda sand­strän­der. Norr om fyren är det en 20 km lång sand­strand och strax innan­för kus­ten finns en lagun Sali­nas de Cabo de Gata som är rikt på fågel. I södra delen finns det salt­vat­tens­bas­sänger (sali­nas) där det utvinns salt än idag. Vid kan­ten av lagu­nen lig­ger rui­nen av en kyrka Igle­sia de la Almadraba Mon­te­leva väl­digt foto­gra­fiskt. Strax söder om sta­den Cabo de Gata lig­ger ett gam­malt för­svars­torn på stran­den. Har ingen infor­ma­tion om vem som byggt det, men pira­ter och ara­ber fanns här så sent som på 1700 talet så det kan vara från den tiden.

Tornet San Miguel de Cabo de Gata© Foto­graf Conny Nord

Spa­ni­ens Vilda Västern

Det finns många ned­lagda gru­vor i områ­det och några av dessa lig­ger i sta­den Rodalqui­lar en bit in i lan­det. Det är sil­ver– och guld­gru­vor vil­ket kan för­klara intres­set från pira­terna som här­jade i områ­det. Gru­vorna använ­des redan på romar­ti­den men lades ner på 1960–talet. Strax söder om vår cam­ping­plats lig­ger fis­ke­lä­get Los Escul­los med fan­tas­tiska klipp­for­ma­tio­ner av sand­sten som ero­de­rat. Det finns också en trev­lig bad­strand insprängd bland klip­porna som vi besökt några gånger. Dock inget bad för oss mer än att doppa föt­terna för det är inte mer än 17 gra­der i vatt­net. Vi har också gjort en utflykt till Spa­ni­ens eget vilda väs­tern norr om Alme­ria strax söder om Taber­nas. Här inspe­la­des bland annat Den gode, Den onde, Den fule som idag anses som en klas­si­ker inom gebi­tet wes­tern­fil­mer. Land­ska­pet är helt fan­tas­tiskt, det är inte fel att använda film­ma­kar­nas skick­lig­het att hitta foto­in­tres­santa områden.

Väggmålningar © Fotograf Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Årets sista hälsning

Soligt och varmt har vi haft sen vi kom till områ­det med en topp­no­te­ring på 27 gra­der. Det här var det sista inläg­get före jul så till Er alla från oss alla

God Jul och Gott Nytt År! Hälsningar från Conny och Rose-Marie

Feliz Navi­dad!
Rose–Marie och Conny

Taggat , ,