Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… III

Av Conny Nord

Utan tve­kan har natur­par­ken Cabo de Gata levt upp med råge, till våra för­vänt­ning­ar. Cabo de Gata lig­ger som en smal rem­sa längs syd­ost­kus­ten öster om Alme­ria. Regn­mäng­den är så mini­mal i områ­det att det klas­sas som en öken. Cabo de Gata blev natur­park 1987 och utnämn­des av UNESCO som Biosphe­re Reserv 1997. Då par­ken även sträc­ker sig ett par kilo­me­ter ut i havet är det bara tillå­tet med tra­di­tio­nellt kust­nä­ra fis­ke i småbåtar.


Vindmölla i Cabo de Gata

© Foto­graf Con­ny Nord

Spaniens sydligaste spets

Fyren Faro del Cabo de Gata är byggd på Spa­ni­ens syd­li­gas­te spets omgi­ven av revet Las Sire­nas och spri­der ut sitt ljus över Medel­ha­vet för pro­vin­sen Alme­ria i Anda­lu­si­en. Kus­ten öster om fyren är klip­pig med små inspräng­da sand­strän­der. Norr om fyren är det en 20 km lång sand­strand och strax innan­för kus­ten finns en lagun Sali­nas de Cabo de Gata som är rikt på fågel. I söd­ra delen finns det salt­vat­tens­bas­säng­er (sali­nas) där det utvinns salt än idag. Vid kan­ten av lagu­nen lig­ger rui­nen av en kyr­ka Igle­sia de la Almadra­ba Mon­te­le­va väl­digt foto­gra­fiskt. Strax söder om sta­den Cabo de Gata lig­ger ett gam­malt för­svars­torn på stran­den. Har ing­en infor­ma­tion om vem som byggt det, men pira­ter och ara­ber fanns här så sent som på 1700 talet så det kan vara från den tiden.

Tornet San Miguel de Cabo de Gata

© Foto­graf Con­ny Nord

Spaniens Vilda Västern

Det finns många ned­lag­da gru­vor i områ­det och någ­ra av des­sa lig­ger i sta­den Rodalqui­lar en bit in i lan­det. Det är sil­ver- och guld­gru­vor vil­ket kan för­kla­ra intres­set från pira­ter­na som här­ja­de i områ­det. Gru­vor­na använ­des redan på romar­ti­den men lades ner på 1960–talet. Strax söder om vår cam­ping­plats lig­ger fis­ke­lä­get Los Escul­los med fan­tas­tis­ka klipp­for­ma­tio­ner av sand­sten som ero­de­rat. Det finns ock­så en trev­lig bad­strand insprängd bland klip­por­na som vi besökt någ­ra gång­er. Dock ing­et bad för oss mer än att dop­pa föt­ter­na för det är inte mer än 17 gra­der i vatt­net. Vi har ock­så gjort en utflykt till Spa­ni­ens eget vil­da väs­tern norr om Alme­ria strax söder om Taber­nas. Här inspe­la­des bland annat Den gode, Den onde, Den fule som idag anses som en klas­si­ker inom gebi­tet wes­tern­fil­mer. Land­ska­pet är helt fan­tas­tiskt, det är inte fel att använ­da film­ma­kar­nas skick­lig­het att hit­ta foto­in­tres­san­ta områden.

Väggmålningar © Fotograf Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Årets sista hälsning

Soligt och varmt har vi haft sen vi kom till områ­det med en topp­no­te­ring på 27 gra­der. Det här var det sista inläg­get före jul så till Er alla från oss alla

God Jul och Gott Nytt År! Hälsningar från Conny och Rose-Marie

Feliz Navi­dad!
Rose–Marie och Conny

Taggat , ,