Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… V

Av Conny Nord

Vi är kvar i Motril och väd­ret har bli­vit kal­lare. Vin­den har vri­dit ner till syd­ost och drar upp fuk­tig luft från havet. Mol­nen växer upp över ber­gen på efter­mid­da­garna, så redan på 1000 meters höjd är man inne i dim­man. Uppe på bergsklac­ken Sierra de la Contra­vi­esa gli­der dim­mol­nen sakta över bergsklac­ken från söder och upp­lö­ses på norr­si­dan så bil­derna blir dra­ma­tiska vil­ket pas­sar det här landskapet.

Sayalonga Andalusien Spanien © Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Korke­kar

Oftast är det sol över havet och då är man pre­cis på mol­nun­der­si­dan så det går att få dra­ma­tik i bil­derna även på ber­gets sydsida. Uppe på bergsklac­ken på näs­tan 1300 meters höjd finns ett stort bestånd av korkek. Under tiden som jag foto­gra­fe­rade korke­kar skif­tade väd­ret mel­lan sol och dimma, lju­set änd­ra­des snabbt så det gick att få stor vari­a­tion på bil­der utan att kame­ran behövde flyttas.

Korkek Andalusien © Fotograf Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Sierra del Chaparral

Ett annat fint foto­gra­fiskt område är Sierra del Cha­par­ral norr Almuñécar. När vi åkte på den sling­rande vägen upp till 1200 meters nivån var det väl­digt svarta moln över ber­gen. Men efter någon timme tit­tade solen fram och det berömda “halleluja-​​ljuset” fick igång avtryc­kar­fing­ret… det är bra att man har beta­lat kyrkoskatten!

Sierra del Chaparral Andalusien © Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Pit­to­reska Bergsbyar

De flesta bergs­by­arna runt Motril i Sierra de Tejeda, Sierra de la Con­tro­vi­esa och på Sierra Neva­das syd­slutt­ningar är vita och pit­to­reska. Områ­det är bör­digt, det finns gott om vat­ten från ber­gen och byarna var lätta att för­svara, på den tiden det behöv­des. De första som kolo­ni­se­rade områ­det var gre­kerna. Det finns myc­ket arki­tek­tur, broar och akve­duk­ter, från den tiden romarna styrde och ställde i regi­o­nen men störst bety­delse har morerna haft som utveck­lade jord­bru­ket och byggde upp små stä­der, alla vit­kal­kade i morisk stil.

Salares Andalusien © Fotograf Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Omar Kayyam

Det är kal­lare nu men lju­set har bli­vit betyd­ligt intres­san­tare. Man­del­trä­den blom­mar fort­fa­rande så det blir fler resor upp i ber­gen. Salu­dos mis amigas/​amigos!

Avslu­tar med en ara­bisk dikt av Omar Kayyam.

Nu är den tid, då lju­set allt för­nyar och jor­dens törst blir släckt av vårens skyar, då man­del­trä­dens ljuva ande­dräkt med afton­vin­den förs till våra byar.

Salares Andalusien © Conny Nord

Taggat , ,