Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… V

Av Conny Nord

Vi är kvar i Motril och väd­ret har bli­vit kal­la­re. Vin­den har vri­dit ner till syd­ost och drar upp fuk­tig luft från havet. Mol­nen väx­er upp över ber­gen på efter­mid­da­gar­na, så redan på 1000 meters höjd är man inne i dim­man. Uppe på bergsklac­ken Sier­ra de la Contra­vi­e­sa gli­der dim­mol­nen sak­ta över bergsklac­ken från söder och upp­lö­ses på norr­si­dan så bil­der­na blir dra­ma­tis­ka vil­ket pas­sar det här landskapet.

Sayalonga Andalusien Spanien © Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Korkekar

Oftast är det sol över havet och då är man pre­cis på mol­nun­der­si­dan så det går att få dra­ma­tik i bil­der­na även på ber­gets sydsi­da. Uppe på bergsklac­ken på näs­tan 1300 meters höjd finns ett stort bestånd av korkek. Under tiden som jag foto­gra­fe­ra­de korke­kar skif­ta­de väd­ret mel­lan sol och dim­ma, lju­set änd­ra­des snabbt så det gick att få stor vari­a­tion på bil­der utan att kame­ran behöv­de flyttas.

Korkek Andalusien © Fotograf Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Sierra del Chaparral

Ett annat fint foto­gra­fiskt områ­de är Sier­ra del Cha­par­ral norr Almuñécar. När vi åkte på den sling­ran­de vägen upp till 1200 meters nivån var det väl­digt svar­ta moln över ber­gen. Men efter någon tim­me tit­ta­de solen fram och det beröm­da “hal­lelu­ja-lju­set” fick igång avtryc­kar­fing­ret… det är bra att man har beta­lat kyrkoskatten!

Sierra del Chaparral Andalusien © Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Pittoreska Bergsbyar

De fles­ta bergs­by­ar­na runt Motril i Sier­ra de Teje­da, Sier­ra de la Con­tro­vi­e­sa och på Sier­ra Neva­das syd­slutt­ning­ar är vita och pit­to­res­ka. Områ­det är bör­digt, det finns gott om vat­ten från ber­gen och byar­na var lät­ta att för­sva­ra, på den tiden det behöv­des. De förs­ta som kolo­ni­se­ra­de områ­det var gre­ker­na. Det finns myc­ket arki­tek­tur, bro­ar och akve­duk­ter, från den tiden romar­na styr­de och ställ­de i regi­o­nen men störst bety­del­se har morer­na haft som utveck­la­de jord­bru­ket och bygg­de upp små stä­der, alla vit­kal­ka­de i morisk stil.

Salares Andalusien © Fotograf Conny Nord

© Foto­graf Con­ny Nord

Omar Kayyam

Det är kal­la­re nu men lju­set har bli­vit betyd­ligt intres­san­ta­re. Man­del­trä­den blom­mar fort­fa­ran­de så det blir fler resor upp i ber­gen. Salu­dos mis amigas/​amigos!

Avslu­tar med en ara­bisk dikt av Omar Kayy­am.

Nu är den tid, då lju­set allt för­ny­ar och jor­dens törst blir släckt av vårens sky­ar, då man­del­trä­dens lju­va ande­dräkt med afton­vin­den förs till våra byar.

Salares Andalusien © Conny Nord

Taggat , ,