Stängt för kommentarer

Skärpa i Camera Raw och Lightroom… III

Av Conny Nord

Bör­ja med Cap­tu­re shar­pen innan du star­tar redi­ge­ring av bil­den, vi för­kla­rar varför!
När vi gör en expo­ne­ring med kame­ran, sam­lar vi in foto­ner och gör om dem till digi­ta­la pix­lar, i den pro­ces­sen “tap­par” vi en del av skär­pan. Det spe­lar ing­en roll hur stor sen­sor vi än har, kame­ran har ett bestämt rut­nät som för­vand­lar kon­ti­nu­er­li­ga toner och färg­va­lö­rer som finns i verk­lig­he­ten till ett rut­näts­sy­stem byggt av mil­jon­tals små pix­lar. Innan foto­ner träf­far pix­lar pas­se­rar de ige­nom din optik, UV fil­ter och AA fil­ter, allt det här påver­kar skär­pan. Genom att använ­da sig av Cap­tu­re shar­pen så kal­lad för­skärp­ning kom­pen­se­rar man för den för­lo­ra­de skär­pan vid exponeringen.


Detaljrika bilder

Vi kom­mer gå ige­nom de tre bild­ty­per­na HF, MF och LF som behö­ver oli­ka inställ­ning­ar i Lightroom och Came­ra Raw. De inställ­ning­ar vi kom­mer att göra kan sedan spa­ras som “Pre­sets” för att snabbt och lätt använ­das igen. Vi bör­jar med en detalj­rik bild, även kal­lad HF. Bil­den som visas är tagen med en Canon 5D Mark II och 24105/4L optik. I Lightrooms Deve­lop modul bör­jar man med att stäl­la in Radi­us och här använ­der vi vär­det 0,6. När det gäl­ler detalj­ri­ka bil­der bör vär­det vara mel­lan 0,5 till 0,7 obe­ro­en­de av vil­ken kame­ra och optik du använ­der. Där­e­mot har mäng­den skärp­ning (Amount) bety­del­se på vil­ken utrust­ning som används. För det här exemp­let behö­ver vi ett vär­de på 61 för att bil­den ska bli skarp.

När det gäl­ler Detail är det ytterst säl­lan man är nere på vär­de 0. Det behövs all­tid en viss mängd, var dock lite för­sik­tig med att “dra på för myc­ket” för ris­ken finns näm­li­gen att få halos (lju­sa rund­ning­ar runt objekt i bild). Funk­tio­nen Detail för­sö­ker begrän­sa den effek­ten i bil­den, men bör­jar vär­det gå över 50 är ris­ken stor att du bör­jar se halos i bil­den. Har du ett läg­re Radi­us vär­de kan du använ­da något hög­re vär­de på Detail (den­na bild har vi valt vär­de 48). En del par­ti­er i bil­den är inte så detalj­ri­ka, del­vis trä­dens stam­mar. Här har skärp­ning­en begrän­sats med hjälp av Masking som ställts på vär­de 25. Masking fun­ge­rar på det sät­tet att par­ti­er med låg kon­trast begrän­sas av masking. Bil­den som visar masken är ett utsnitt av träd­stam­mar­na till väns­ter. Det syns tyd­ligt i bil­den var skärp­ning sker (vita par­ti­er) och vil­ka par­ti­er som inte får skärp­ning (svar­ta par­ti­er). Det går att kon­trol­le­ra med hjälp av att hål­la ner Alt–knappen sam­ti­digt som Masking reg­la­get förs fram eller till­ba­ka. Bil­den mås­te vara för­sto­rad till 1:1 läge för att effek­ten ska vara syn­lig. När det gäl­ler Noi­se Reduc­tion så var kame­ran vid expo­ne­rings­till­fäl­let inställd med lågt ISO–tal och väl expo­ne­rad så det behövs inte någon brusreducering.

Masking begränsar skärpan

Genom att hål­la ner Alt–knappen i för­sto­ring 1:1 kan du sty­ra skärpan!

Före och efter med Capture Sharpen

Om du för muspe­ka­ren över bil­den så kan du se skärpningen!

Utnyttja Presets till din fördel

Pre­sets är ett väl­digt bra sätt att få en så bra work­flow som möj­ligt, tids­be­spa­ran­de i all­ra högs­ta grad!

Lightroom Presets

Är du nöjd med resul­ta­tet kan du spa­ra inställ­ning­ar­na som ett Pre­set vil­ket går att göra i både Lightroom och Came­ra Raw. Pre­set i Lightroom ska­par du i modu­len Deve­lop och Preset–panelen finns på väns­ter sida. Längst upp till höger i den pane­len finns ett “+”, om du klic­kar på plus­teck­net får du fram dia­lo­gen New Deve­lop Pre­set.

Under Set­tings i dia­log­fönst­ret mar­ke­rar du rutan Shar­pe­ning och even­tu­ellt Noi­se Reduc­tion om du använt det, där­ef­ter skri­ver du in ett namn i Pre­set Name och använd User Pre­set eller ska­pa en ny grupp med eget namn exem­pel­vis “Cap­tu­reS­har­pen” för att få en bra struk­tur. Under Pre­set Name använ­der du för­slagsvis HF_​kameramodell_​optikmodell så hit­tar du snabbt inför näs­ta gång du använ­der sam­ma kom­bi­na­tion med lik­nan­de motiv. Klic­ka sedan på Cre­a­te och du får nu inställ­ning­ar­na spa­ra­de i Pre­set under grup­pe­ring Cap­tu­reS­har­pen, eller vad du nu vill använ­da för namn på grup­pe­ring för att lätt hit­ta dina inställ­ning­ar. Du kan klic­ka på bil­der­na för att för­sto­ra dem.

Camera Raw Presets

När det gäl­ler Came­ra Raw är för­fa­ran­det lite annorlun­da. Under Detail i Came­ra Raw stäl­ler du in de öns­ka­de vär­de­na vid Shar­pe­ning och Noi­se Reduc­tion. Klic­ka sedan på den lil­la iko­nen längst upp till höger (mar­ke­rat med rött i bild) och en ny dia­lo­gru­ta kom­mer fram. Mar­ke­ra Shar­pe­ning och even­tu­ellt Lumi­nan­ce Noi­se Reduc­tion om du använt den, klic­ka sedan på Save Settings.

Spa­ra med ett namn som hjäl­per dig att för­stå vad den gör och att du får en struk­tur som gör att du lätt hit­tar den igen, för det kan bli många “Pre­sets” under resans gång. I Came­ra Raw kan du inte läg­ga Pre­sets i en grupp­struk­tur som i Lightroom utan du får namn­ge dem på ett bra sätt. Här ett namn­för­slag som Sharpen_HF_Canon5DMkII_24105, nam­net för­kla­rar att det är en shar­pen akti­vi­tet för HF bil­der och som gäl­ler för Canon5DMkII med 24105 mm optik. Nu finns den spa­rad i Came­ra Raw under fli­ken Pre­set som du sedan kan använ­da på fle­ra lik­nan­de bil­der med den­na kamerauppsättning.

Se näs­ta inlägg om skärp­ning (skärp­ning i Came­ra Raw och Lightroom… IV)

Taggat , ,