Stängt för kommentarer

Skärpa i Camera Raw och Lightroom… III

Av Conny Nord

Börja med Cap­ture shar­pen innan du star­tar redi­ge­ring av bil­den, vi för­kla­rar var­för!
När vi gör en expo­ne­ring med kame­ran, sam­lar vi in foto­ner och gör om dem till digi­tala pix­lar, i den pro­ces­sen “tap­par” vi en del av skär­pan. Det spe­lar ingen roll hur stor sen­sor vi än har, kame­ran har ett bestämt rut­nät som för­vand­lar kon­ti­nu­er­liga toner och färg­va­lö­rer som finns i verk­lig­he­ten till ett rut­näts­sy­stem byggt av mil­jon­tals små pix­lar. Innan foto­ner träf­far pix­lar pas­se­rar de ige­nom din optik, UV fil­ter och AA fil­ter, allt det här påver­kar skär­pan. Genom att använda sig av Cap­ture shar­pen så kal­lad för­skärp­ning kom­pen­se­rar man för den för­lo­rade skär­pan vid exponeringen.


Detalj­rika bilder

Vi kom­mer gå ige­nom de tre bild­ty­perna HF, MF och LF som behö­ver olika inställ­ningar i Lightroom och Camera Raw. De inställ­ningar vi kom­mer att göra kan sedan spa­ras som “Pre­sets” för att snabbt och lätt använ­das igen. Vi bör­jar med en detalj­rik bild, även kal­lad HF. Bil­den som visas är tagen med en Canon 5D Mark II och 24105/4L optik. I Lightrooms Deve­lop modul bör­jar man med att ställa in Radius och här använ­der vi vär­det 0,6. När det gäl­ler detalj­rika bil­der bör vär­det vara mel­lan 0,5 till 0,7 obe­ro­ende av vil­ken kamera och optik du använ­der. Där­e­mot har mäng­den skärp­ning (Amount) bety­delse på vil­ken utrust­ning som används. För det här exemp­let behö­ver vi ett värde på 61 för att bil­den ska bli skarp.

När det gäl­ler Detail är det ytterst säl­lan man är nere på värde 0. Det behövs all­tid en viss mängd, var dock lite för­sik­tig med att “dra på för myc­ket” för ris­ken finns näm­li­gen att få halos (ljusa rund­ningar runt objekt i bild). Funk­tio­nen Detail för­sö­ker begränsa den effek­ten i bil­den, men bör­jar vär­det gå över 50 är ris­ken stor att du bör­jar se halos i bil­den. Har du ett lägre Radius värde kan du använda något högre värde på Detail (denna bild har vi valt värde 48). En del par­tier i bil­den är inte så detalj­rika, del­vis trä­dens stam­mar. Här har skärp­ningen begrän­sats med hjälp av Masking som ställts på värde 25. Masking fun­ge­rar på det sät­tet att par­tier med låg kon­trast begrän­sas av masking. Bil­den som visar masken är ett utsnitt av träd­stam­marna till väns­ter. Det syns tyd­ligt i bil­den var skärp­ning sker (vita par­tier) och vilka par­tier som inte får skärp­ning (svarta par­tier). Det går att kon­trol­lera med hjälp av att hålla ner Alt–knappen sam­ti­digt som Masking reg­la­get förs fram eller till­baka. Bil­den måste vara för­sto­rad till 1:1 läge för att effek­ten ska vara syn­lig. När det gäl­ler Noise Reduc­tion så var kame­ran vid expo­ne­rings­till­fäl­let inställd med lågt ISO–tal och väl expo­ne­rad så det behövs inte någon brusreducering.

Masking begrän­sar skärpan

Genom att hålla ner Alt–knappen i för­sto­ring 1:1 kan du styra skärpan!

Före och efter med Cap­ture Sharpen

Om du för muspe­ka­ren över bil­den så kan du se skärpningen!

Utnyttja Pre­sets till din fördel

Pre­sets är ett väl­digt bra sätt att få en så bra work­flow som möj­ligt, tids­be­spa­rande i allra högsta grad!

Lightroom Pre­sets

Är du nöjd med resul­ta­tet kan du spara inställ­ning­arna som ett Pre­set vil­ket går att göra i både Lightroom och Camera Raw. Pre­set i Lightroom ska­par du i modu­len Deve­lop och Preset–panelen finns på väns­ter sida. Längst upp till höger i den pane­len finns ett “+”, om du klic­kar på plus­teck­net får du fram dia­lo­gen New Deve­lop Pre­set.

Under Set­tings i dia­log­fönst­ret mar­ke­rar du rutan Shar­pe­ning och even­tu­ellt Noise Reduc­tion om du använt det, där­ef­ter skri­ver du in ett namn i Pre­set Name och använd User Pre­set eller skapa en ny grupp med eget namn exem­pel­vis “Cap­tu­reS­har­pen” för att få en bra struk­tur. Under Pre­set Name använ­der du för­slagsvis HF_​kameramodell_​optikmodell så hit­tar du snabbt inför nästa gång du använ­der samma kom­bi­na­tion med lik­nande motiv. Klicka sedan på Cre­ate och du får nu inställ­ning­arna spa­rade i Pre­set under grup­pe­ring Cap­tu­reS­har­pen, eller vad du nu vill använda för namn på grup­pe­ring för att lätt hitta dina inställ­ningar. Du kan klicka på bil­derna för att för­stora dem.

Camera Raw Presets

När det gäl­ler Camera Raw är för­fa­ran­det lite annorlunda. Under Detail i Camera Raw stäl­ler du in de öns­kade vär­dena vid Shar­pe­ning och Noise Reduc­tion. Klicka sedan på den lilla iko­nen längst upp till höger (mar­ke­rat med rött i bild) och en ny dia­lo­gruta kom­mer fram. Mar­kera Shar­pe­ning och even­tu­ellt Lumi­nance Noise Reduc­tion om du använt den, klicka sedan på Save Settings.

Spara med ett namn som hjäl­per dig att för­stå vad den gör och att du får en struk­tur som gör att du lätt hit­tar den igen, för det kan bli många “Pre­sets” under resans gång. I Camera Raw kan du inte lägga Pre­sets i en grupp­struk­tur som i Lightroom utan du får namnge dem på ett bra sätt. Här ett namn­för­slag som Sharpen_HF_Canon5DMkII_24105, nam­net för­kla­rar att det är en shar­pen akti­vi­tet för HF bil­der och som gäl­ler för Canon5DMkII med 24105 mm optik. Nu finns den spa­rad i Camera Raw under fli­ken Pre­set som du sedan kan använda på flera lik­nande bil­der med denna kamerauppsättning.

Se nästa inlägg om skärp­ning (skärp­ning i Camera Raw och Lightroom… IV)

Taggat , ,