Stängt för kommentarer

Skärpa i Camera Raw och Lightroom fortsätter…

Av Conny Nord

Finns mäng­der av meto­der för skärp­ning varav det som beskrivs här är en, dock har denna metod bli­vit mest upp­märk­sam­mad och har mer eller mindre bli­vit en stan­dard idag! När det gäl­ler Camera Raw och Lightroom och verk­ty­get Shar­pe­ning så är stan­dardin­ställ­ning­arna föl­jande, Amount har 25 och Radius på 1,0 där Detail lig­ger på 25 och Mask på värde 0. För att få det att stämma på olika bild­ty­per (HF. MF och LF) se tidi­gare inlägg behö­ver vi göra lite juste­ringar av dessa vär­den. Men först ska vi gå ige­nom de olika funk­tio­nerna vi har till för­fo­gande i Lightrooms Develop–modul och under Detail. Det här fun­ge­rar exakt på samma sätt i Adobe Camera Raw som i Lightroom.


Skärp­nings­funk­tio­ner

Skärp­nings­funk­tio­nerna under Detail i Lightroom och Camera Raw är för Cap­ture shar­pen (för­skärp­ning), kre­a­tiv– och slut­skärp­ning sker senare i pro­ces­sen. För att du ska kunna se vad som hän­der med de olika inställ­ning­arna under Detail måste bil­den vara i 100 % läge eller 1:1 som det står i Lightroom. Använd Alt–tangenten (PC) eller Option (Mac) när du drar i spa­karna, du får en gråska­le­bild som under­lät­tar att se vad som händer.

Justera “Amount”

Stan­dardin­ställ­ningen för Amount är 25 vil­ket är i minsta laget för de flesta DSLR kame­ror. De flesta kame­ror har inbyggt anti­a­li­a­sing fil­ter (AA fil­ter) och behö­ver betyd­ligt högre vär­den. Det går inte att exakt spe­ci­fi­cera vil­ket värde som ska använ­das på grund av att kame­ror och optik är så pass olika, men ett värde mel­lan 30 och 70 bör nor­malt räcka.

Justera “Radius”

Det här är den vik­ti­gaste funk­tio­nen när det gäl­ler Cap­ture skärp­ning i Lightroom och Camera Raw där stan­dardin­ställ­ningen är 1,0. Radius bör stäl­las in först eftersom den även påver­kar de övriga inställ­ning­arna i Detail.

  • HF–bilder: När det gäl­ler detalj­rika bil­der bör vär­det hal­ve­ras till 0,5 möj­li­gen upp till 0,7 lite bero­ende på bil­dens innehåll.
  • MF–bilder: Bil­der som lig­ger någon­stans mel­lan HF– och LF–bilder bör vär­det hamna mel­lan 0,8 till 1,1.
  • LF–bilder: Mjuka bil­der där även por­trätt­bil­der ingår behö­ver en radie som är större än 1,0. Någon­stans mel­lan 1,2 till 1,5 bör vara lämpligt.

Justera “Detail”

Det är inte lätt att för­klara exakt vad Detail gör men dess vik­ti­gaste funk­tion är att minska–begränsa halos i bil­den. Halos är den ljusa rund­ning som kan bli runt före­mål och är van­ligt före­kom­mande när man använ­der för höga vär­den spe­ci­ellt i skärp­nings­mo­men­ten i digi­tala bil­der. Vid inställ­ningen 0 är halo effek­ten som minst men i gen­gäld sker det inte någon skärp­ning utav bil­den. Vid ett värde av 100 sker ingen begräns­ning alls och effek­ten blir den­samma som vid använ­dande av oskarp mask filt­ret i Pho­tos­hop. Någon­stans vid vär­den över 50 så avtar funk­tio­nen och ris­ken för halo­sef­fek­ter ökar. Stan­dardin­ställ­ning är 25 och de flesta bil­der behö­ver minst detta värde.

Justera “Masking”

Utgångs­lä­get för “Masking” är värde 0. Masking används för att und­vika skärp­ning i vissa par­tier av bil­den. Masken fun­ge­rar pre­cis på samma sätt som vid använ­dande av masker i Pho­tos­hop där all­tid vitt släp­per ige­nom (i detta fall skärp­ning) och svart stop­par påver­kan. Alla bil­der behö­ver någon form av masking, frå­gan är bara hur myc­ket. Par­tier som till exem­pel djupa skugg­par­tier där det oftast finns en viss mängd brus bör inte skär­pas utan “mas­kas bort”, delar av bil­den som redan är oskarpa bör inte hel­ler skärpas.

Justera “Noise Reduction”

Lumi­nance är inget skärp­nings­verk­tyg men har bety­delse i det här sam­man­hanget. Vid högre ISO–tal gene­re­ras brus i bil­den vil­ket för­stärks av skärp­ning i bil­den, där­för behövs en viss mängd brus­re­du­ce­ring. Detail och Lumi­nance brus­re­du­ce­ring sam­ver­kar. Är Detail högt ställd kan bru­set redu­ce­ras med hjälp av Luminance.

Kon­ten­tan är att slut­re­sul­ta­tet av en Cap­ture shar­pen ska ge en bild som upp­levs skarp på skär­men i 100% läge utan att man ser halo­sef­fek­ter i bilden.

Se nästa inlägg om skärp­ning (skärpa i Camera raw och Lightroom… III)

Taggat , , ,