Stängt för kommentarer

Skärpa i Camera Raw och Lightroom fortsätter…

Av Conny Nord

Finns mäng­der av meto­der för skärp­ning varav det som beskrivs här är en, dock har den­na metod bli­vit mest upp­märk­sam­mad och har mer eller mind­re bli­vit en stan­dard idag! När det gäl­ler Came­ra Raw och Lightroom och verk­ty­get Shar­pe­ning så är stan­dardin­ställ­ning­ar­na föl­jan­de, Amount har 25 och Radi­us på 1,0 där Detail lig­ger på 25 och Mask på vär­de 0. För att få det att stäm­ma på oli­ka bild­ty­per (HF. MF och LF) se tidi­ga­re inlägg behö­ver vi göra lite juste­ring­ar av des­sa vär­den. Men först ska vi gå ige­nom de oli­ka funk­tio­ner­na vi har till för­fo­gan­de i Lightrooms Develop–modul och under Detail. Det här fun­ge­rar exakt på sam­ma sätt i Ado­be Came­ra Raw som i Lightroom.


Skärpningsfunktioner

Skärp­nings­funk­tio­ner­na under Detail i Lightroom och Came­ra Raw är för Cap­tu­re shar­pen (för­skärp­ning), kre­a­tiv- och slut­skärp­ning sker sena­re i pro­ces­sen. För att du ska kun­na se vad som hän­der med de oli­ka inställ­ning­ar­na under Detail mås­te bil­den vara i 100 % läge eller 1:1 som det står i Lightroom. Använd Alt–tangenten (PC) eller Option (Mac) när du drar i spa­kar­na, du får en gråska­le­bild som under­lät­tar att se vad som händer.

Justera “Amount”

Stan­dardin­ställ­ning­en för Amount är 25 vil­ket är i mins­ta laget för de fles­ta DSLR kame­ror. De fles­ta kame­ror har inbyggt anti­a­li­a­sing fil­ter (AA fil­ter) och behö­ver betyd­ligt hög­re vär­den. Det går inte att exakt spe­ci­fi­ce­ra vil­ket vär­de som ska använ­das på grund av att kame­ror och optik är så pass oli­ka, men ett vär­de mel­lan 30 och 70 bör nor­malt räcka.

Justera “Radius”

Det här är den vik­ti­gas­te funk­tio­nen när det gäl­ler Cap­tu­re skärp­ning i Lightroom och Came­ra Raw där stan­dardin­ställ­ning­en är 1,0. Radi­us bör stäl­las in först eftersom den även påver­kar de övri­ga inställ­ning­ar­na i Detail.

  • HF–bilder: När det gäl­ler detalj­ri­ka bil­der bör vär­det hal­ve­ras till 0,5 möj­li­gen upp till 0,7 lite bero­en­de på bil­dens innehåll.
  • MF–bilder: Bil­der som lig­ger någon­stans mel­lan HF– och LF–bilder bör vär­det ham­na mel­lan 0,8 till 1,1.
  • LF–bilder: Mju­ka bil­der där även por­trätt­bil­der ingår behö­ver en radie som är stör­re än 1,0. Någon­stans mel­lan 1,2 till 1,5 bör vara lämpligt.

Justera “Detail”

Det är inte lätt att för­kla­ra exakt vad Detail gör men dess vik­ti­gas­te funk­tion är att minska–begränsa halos i bil­den. Halos är den lju­sa rund­ning som kan bli runt före­mål och är van­ligt före­kom­man­de när man använ­der för höga vär­den spe­ci­ellt i skärp­nings­mo­men­ten i digi­ta­la bil­der. Vid inställ­ning­en 0 är halo effek­ten som minst men i gen­gäld sker det inte någon skärp­ning utav bil­den. Vid ett vär­de av 100 sker ing­en begräns­ning alls och effek­ten blir den­sam­ma som vid använ­dan­de av oskarp mask filt­ret i Pho­tos­hop. Någon­stans vid vär­den över 50 så avtar funk­tio­nen och ris­ken för halo­sef­fek­ter ökar. Stan­dardin­ställ­ning är 25 och de fles­ta bil­der behö­ver minst det­ta värde.

Justera “Masking”

Utgångs­lä­get för “Masking” är vär­de 0. Masking används för att und­vi­ka skärp­ning i vis­sa par­ti­er av bil­den. Masken fun­ge­rar pre­cis på sam­ma sätt som vid använ­dan­de av masker i Pho­tos­hop där all­tid vitt släp­per ige­nom (i det­ta fall skärp­ning) och svart stop­par påver­kan. Alla bil­der behö­ver någon form av masking, frå­gan är bara hur myc­ket. Par­ti­er som till exem­pel dju­pa skugg­par­ti­er där det oftast finns en viss mängd brus bör inte skär­pas utan “mas­kas bort”, delar av bil­den som redan är oskar­pa bör inte hel­ler skärpas.

Justera “Noise Reduction”

Lumi­nan­ce är ing­et skärp­nings­verk­tyg men har bety­del­se i det här sam­man­hang­et. Vid hög­re ISO–tal gene­re­ras brus i bil­den vil­ket för­stärks av skärp­ning i bil­den, där­för behövs en viss mängd brus­re­du­ce­ring. Detail och Lumi­nan­ce brus­re­du­ce­ring sam­ver­kar. Är Detail högt ställd kan bru­set redu­ce­ras med hjälp av Luminance.

Kon­ten­tan är att slut­re­sul­ta­tet av en Cap­tu­re shar­pen ska ge en bild som upp­levs skarp på skär­men i 100% läge utan att man ser halo­sef­fek­ter i bilden.

Se näs­ta inlägg om skärp­ning (skär­pa i Came­ra raw och Lightroom… III)

Taggat , , ,